Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 5.10.2023 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

7.10.2023 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 30.10.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.09.2023 kell 9.00

 

*Tõstukijuhi koolitus (Jõhvi)

algab 18.10.2023 kell 10.00

 

 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

D-KATEGOORIA JA D1-ALAMKATEGOORIA MOOTORSÕIDUKIJUHI ETTEVALMISTAMISE TÄIENDUSÕPPE ÕPPEKAVA (ELEKTROONILINE ÕPPEVORM)


Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppeasutus: Rakvere Autokool OÜ

Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.05.2023

Elektrooniline õppekeskkond: Teooria.ee õppekeskkond (väljatöötanud OÜ Teooria ja liiklusspetsialistid). Keskkond sisaldab: üle 1200 teooriaküsimuse (võimalik lahendada mh. teemade kaupa, oma vigadel põhinedes jm.), videoloengud vastavalt õppekavajärgsetele teemadele, lisamaterjal- märgid, valdkonda tutvustavad ja silmaringi avardavad lisamaterjalid, „3d“ ringristmikud, õppekaardid. Lisaks vahe- ja lõpukontrollide võimalus. Suhtlusvõimalus kooliga ja teised õppekeskkonnalt seadusega nõutud lahendused.

Õppeklass: Seadusega kooskõlas õppeklass mis sisaldab muu hulgas: Magnettahvel või kirjutustahvel ja teised visualiseerimisvõimalused – monitorid/arvutid/suur TV ekraan, audio- ja videovahendid.

Õppeväljak: Kõvakattega nõuetele vastav õppeväljak. Väljak vastavuses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele„ § 4 kehtestatud määruses sätestatule.

Õppesõiduk: Õppesõiduk vastavuses „Liiklusseaduse” § 100 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamisõiduki ja juhi varustuse nõuetele.

Koolitaja: Mootorsõidukijuhi õpetaja vastab mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavalt „Liiklusseaduse” §118 toodule.

Mootorsõidukijuhi täiendusõppe koolituse (D-kategooria ja D1-alamkategooria) õppetöö mahud akadeemilistes tundides (45 min):

Liiklusteooriaõpe õppetundides

Õppesõit sõidutundides

Õppetöö maht elektroonilise õppe keskkonnas

40 (100%)

Õppesõidu maht

20

 

Õppekava koostamise alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“

Juhi ettevalmistamine peab õpilasele andma teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:

1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;

2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Täiendusõppe koolituskursusele võetakse õppima D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit D-kategooria või D1-alamkategooria auto juhtimist lubava märkega;

2) D-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel omab vähemalt üks ja pool aastat kas B-kategooria; BC1-kategooria või C1-alamkategooria auto juhiluba;

3) on D1-alamkategooria auto juhiloa saamise ajaks vähemalt 21 aastat vana ja D-kategooria autojuhi loa saamise ajaks vähemalt 24 aastat vana;

4) D1-alamkategooria bussi või D-kategooria bussi juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana, kui isik õpib „Autoveoseadusega” kehtestatud ühendatud ametikoolituse 280-tunnisel kursusel ning on antud kursuse raames läbinud juhi algastme koolituse.


ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu tundide ülesehitus ning vahelduvus peavad tagama õppekavas ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamise ning õpilase ettevalmistamise vastavalt juhi liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele.

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu ühe õppetunni arvestuslik kestus on 45 minutit. Korraga on teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks olema katkematu puhkepaus vähemalt 15 minutit, mille jooksul õppetegevust ei toimu.

Teooriaõpe ja sõiduõpe hõlmavad järgmisi teooriaõppe ja sõidutundide teemasid vähemalt alltoodud mahus. Mootorsõidukijuhi täiendusõppe koolituse (D-kategooria ja D1-alamkategooria) õppekava struktuur ja maht akadeemilistes tundides (45 min):

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Õppetunde

Sõidutunde

Sissejuhatus

Sõiduki käsitsemine

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

Sõiduki tundmine

Sõiduki juhtimine õppeplatsil

Liiklusohutus

Sõiduki juhtimine liikluses

Vahekontroll liiklusreeglite tundmises

Liikluspsühholoogia

Sõiduki juhtimine erioludes

Liiklusalased seadused ja määrused

Minimaalne õppetundide arv

40

20

Veebipõhise teooriaõppe läbimist kinnitab elektroonilises õppekeskkonnas Teooria.ee positiivsele tulemusele sooritatud eksam. Vajadusel määratakse sõidutundide kogumaht sõiduõppe individuaalses õppekavas.

Juhi koolitaja võib sõltuvalt õppekorraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest muuta teemade käsitlemise järjestust ja teemasid lisada.

Koolitusel õpitu kinnistamiseks ja materjali kordamiseks võib õpilasele ette näha iseseisva töö. Õpilane teeb iseseisva töö õpetaja soovitustest lähtudes ja neile tuginedes. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja.

Juhendaja kaasamine on erandlik. Juhendajaks võib olla vaid isik, kes vastab liiklusseaduse § 109 vastavatele tingimustele, ja kellel on kehtiv juhendaja tunnistus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Teooriaõpe: teadmiste kontroll autokooli klassiruumis või veebikeskkonnas.

Sõiduõpe: sõiduoskuse kontroll.

Täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistris.

Õppekava koostaja: Tarmo Tänavots


1. TÄIENDÕPPE KOOLITUS

1.1 Teooriaõpe

T 1

Sissejuhatus D-kategooria õppesse

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast,

õppetöö korraldusest, sisust ja mahust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

teab õppetöö korraldust;

teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 2

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

Maht

Vastavad e-tunnid Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Anda ülevaade liiklusmärkidest ja -reeglitest. Süvendada liiklusseaduse tundmist, taotleda ohutu liiklemise põhimõtete omaksvõttu, arendada objektiivse enesehinnangu võimet.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab selgitada mõisteid, mis on vahetult seotud liikumisega (anda teed, eesõigus, parkimine, manööver, möödasõit, jms);

oskab selgitada mõisteid, mis ei ole vahetult seotud sõiduki liikumisega (sõidukite kategooriad,

sõiduk, mootorsõiduk, õueala, asula, liiklusoht, haagis, jms);

oskab tegutseda õigesti ja ohutult peatumismärguande saamisel;

teab ohutu liikluse korraldamise võimalusi mitmesuguste liikluskorraldusvahenditega;

teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega (nt vähem kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) seotud ohtu suurendavaid tegureid;

omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama eripäradega, mis on seotud erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega;

teab ja oskab kasutada juhi erinevaid märguandmise võimalusi (käega, tuledega);

teab bussi õiget paiknemist teel, sõiduteel, sõidurajal;

oskab valida õiget sõidurada mitmesugustes liiklusolukordades, vähendades sellega liiklusohtu;

teab ja oskab hoida ees-, taga- ja kõrvalsõitjatega ohutut pikivahet;

teab teeandmise kohustuse ja eesõiguse kasutamise omavahelist seost, vältides asjatuid riske eesõiguse kasutamisel;

teab ja oskab teeandmise reegleid;

teab möödasõidu, möödumise ja ümberpõike erinevusi, nende ohte ja õiget käitumist ohu vältimiseks;

oskab valida liiklusoludele vastavat ohutut sõidukiirust asulateel ja asulavälisel teel;

teab peatumise ja parkimise üldnõudeid;

teab kuidas ohutult liigelda rongiteeülesõidukohal ja trammiteega ristumise kohal;

teab tulede kasutamise nõudeid mitmesugustes tee- ja ilmaoludes;

teab bussi ohutu pukseerimise viise ja tingimusi;

teab kuidas liigelda kiirteel, tunnelis, muutsuunaliiklusega teel ja õueala;

teab kuidas käituda liiklusõnnetuse korral;

teab eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise korda;

teab jalgratturile, mopeedijuhile, loomveokile ning looma- ja käsikäruga liiklejale kehtestatud lisanõudeid.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 3

Sõiduki tundmine

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Suurendada juhi teadlikkust sõiduki suhtes. Anda vajalikud teadmised enamlevinud probleemide lahendamiseks ning ohutuse tagamiseks sõiduki käsitlemisel. Anda teadmised sõidukite liigitusest ja jaotusest kategooriatesse.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

omab teadmisi busside ehitusest, käsitsemisest, tehniliste rikete tekkimise põhjustest ja nende mõjust liiklusohutusele;

teab bussi agregaatide, mehhanismide ning süsteemide (mootor, jõuülekanne, rool,rattad, elektriseadmed, pidurid, jms) otstarvet ja tööpõhimõtet;

teab bussi mõõtmete, kasutatavate rehvide ja tuule mõju bussi juhitavusele;

teab bussi komplekti kuuluvat varustust ja erivarustust ning seda, millistele nõuetele see peab vastama;

teab õigeaegse korralise (graafikujärgse) ja hooajalise hoolduse vajalikkust;

kütusekulu mõjutavaid tegureid;

teab looduskeskkonna saastatuse põhjusi ning teeliikluse osa atmosfääri üldsaastes;

teab kuidas käsitseda bussi ilma liigse müra ja ülemäärase heitgaasi eraldumiseta;

teab heitgaasides sisalduvaid aineid ja ühendeid ning nende mõju inimesele ja looduskeskkonnal.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 4

Liiklusohutus

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Luua eeldused juhi ohutuks liiklemiseks teel.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab ja tunneb ohuolukordade tekkimise põhjusi ning põhjustajaid;

teab ohuolukordades kasutatavaid ohutuid juhtimisvõtteid;

oskab hinnata ohu võimalikku iseloomu ja arvestada, et teine liikleja võib liiklusreeglite sätteid tõlgendada teisiti kui tema;

teab ja oskab vältida liiklusõnnetuste tekkepõhjusi;

teab liiklusreeglite ja keskkonnakaitsenõuete eiramise või rikkumise motiive ja põhjusi;

teab liikluskultuuri aluseid, nagu viisakas ja lugupidav suhtumine teistesse liiklejatesse.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 5

Liikluspsühholoogia

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab inimese psühhofüsioloogilisi omadusi;

teab bussijuhi töö esmatähtsaid psüühilisi protsesse, nagu mõtlemise ja tähelepanu jaotamise võime;

teab erinevate meelte (nägemine, kuulmine, jms) osatähtsust liiklusalase teabe hankimisel;

teab nägemisteravuse ja nägemisvälja muutuste põhjuseid;

teab reageerimise tähtsust, seda eriti piiratud tegutsemisaja korral;

reageerimisaja pikkuse sõltuvust juhi tervislikust ja emotsionaalsest seisundist, väsimusastmest jt teguritest;

teab kuidas võivad tekkida vead kauguse ja liikumiskiiruse hindamisel;

teab kuidas emotsioonid mõjutavad meie erinevaid võimeid ja meeli;

teab tegureid, mis mõjutavad juhi reageerimisaega, reageerimismaad ning bussi peatumismaad;

teab liiklusohtlike olukordade vältimise võimalusi kaitsliku sõiduviisi kasutamisega;

teab võimalikke pingeallikaid (stressoreid) liikluses, pingeseisundi mõistet ja olemust ning selle mõju liiklusohutusele;

teab agressiivse või impulsiivse käitumisviisi negatiivset mõju liiklusohutusele;

tunneb liiklusreeglite ja keskkonnakaitsenõuete mittetäitmisest tulenevaid ohte;

on teadlik tegutsemisvõimet vähendavatest ja hajutavatest teguritest ja oskab neid vältida.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 6

Liiklusalased seadused ja määrused

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Luua arusaamine õigusaktidest, mis määravad juhi ohte ennetava ja keskkonda säästva hoiaku.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab sõitjate teenindamise aluseid;

teab liiklusseadusest tulenevaid liiklejate õigusi ja kohustusi;

teab juhi vastutust liiklusalaste rikkumiste korral ja rikkumiste menetlemist;

tunneb bussi tehnoseisundi ja varustuse kohta kehtivaid ja esitatavaid nõudeid;

tunneb kehtivat liikluskindlustussüsteemi ja kindlustuslepingute sõlmimise korda;

teab sõitjateveo kohta käivaid nõudeid;

oskab täita varalise kahjuga liiklusõnnetuse kohta vormistatavat „Teadet liiklusõnnetusest“;

oskab suhelda sõitjatega korrektselt;

oskab rakendada sõitjaveole iseloomulikke tavalisi ja täiendavaid turvameetmeid (toimimine liiklusõnnetuse või õnnetusjuhtumi korral, sõitjate instrueerimine ja juhendamine eriolukordades, laste vedu jne).

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.


1.2. Sõiduõpe

S 1

Sõiduki käsitsemine

Õppe sisu

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane oskab:

käsitseda kõiki bussi juhtseadiseid;

kontrollida enne sõidu alustamist:

kere ja sõitjateruumi puhtust,

riiklike registreerimismärkide, tuuleklaaside ja laternaklaaside puhtust,

peeglite, tulekustutite, ohukolmnurga, käsiapteegi ja tõkiskingade olemasolu,

mootori õlitus- ja jahutussüsteemi hermeetilisust ning õli ja jahutusvedeliku olemasolu,

juhtseadiste (rool, pidurid) korrasolekut,

pidurivedeliku või õhupaakides suruõhu olemasolu,

rehvide üldist seisukorda ja välisvigastuste puudumist,

õhurõhku rehvis,

elektriseadmestikus valgustus-, signalisatsiooni- ja abiseadmete, näidikute ja märgulampide, klaasipuhastite ja -pesuri ning uste juhtajami korrasolekut;

eemaldada õhkajamiga pidurisüsteemi õhupaakidest kondensaati ning kontrollida külmumistõrjukis vedeliku olemasolu;

vahetada lampe ja kaitsmeid;

vahetada ratast.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 2

Sõiduki juhtimine õppeplatsil

Õppe sisu

Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva bussi käsitsemisoskuste kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane oskab:

kasutada kõiki juhiistme reguleerimise võimalusi parima sõiduasendi saavutamiseks;

kontrollida uste suletust;

reguleerida kõiki tahavaatepeegleid parima nähtavusvälja saavutamiseks;

reguleerida rooliratta asendit;

kasutada turvavööd õigesti;

sõidukit nõuete kohaselt käivitada ja ohutult liikumist alustada;

sõita väikese kiirusega, muuta sujuvalt sõidukiirust ning bussi sujuvalt peatada;

sõita vasakpoolsete või parempoolsete ratastega teemärgistuse lähedal ja peatuda enne stoppjoont;

jätta buss seisma rööpselt sõidutee äärega, sellest mitte kaugemal kui 0,2 m;

rakendada bussi seisma jätmisel kõiki abinõusid iseenesliku liikuma hakkamise vältimiseks;

tagurdada valides õige sõidujoon pöördega paremale või vasakule;

valida sobivat käiku sõltuvalt tee- ja ilmaoludest, sõidukiirusest, mootori pöörlemissagedusest ning tõusu või langu pikkusest ja kaldenurgast;

pidurdada õigeid pidurdusvõtteid kasutades mitmesugustel teekatetel sujuvalt, tugevalt, tõusul ja langul;

oskama sooritada sõidukiga erinevaid pöördeid ja parkida sõidukite kõrvale ja vahele, ette ja taha.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 3

Sõiduki juhtimine liikluses

Õppe sisu

Luua eeldused keerulisema ja tihedama liiklusega teedel liiklemiseks vajalike oskuste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane oskab:

alustada sõitu sõidutee äärelt või teepeenralt ja ühineda sujuvalt liiklusvooluga;

paikneda teel õigesti vähekaitstud liiklejate ja teiste nii seisvate kui liikuvate sõidukite suhtes;

kasutada sobivat kurvisõidutehnikat;

valida teeolusid, liiklustihedust ja nähtavust arvestades õiget sõidurada;

arvestada sõidukiiruse valikut:

ilma- ja teeoludega;

kehtivate kiiruspiirangutega;

bussi seisundi ja koormatusega;

mitmesuguste keskkonnamõjudega;

oma tervisliku seisundi ja enesetundega;

oma sõidukogemusega;

sobitada sõidukiirust olukorraga, arvestades teisi liiklejaid teel;

märgata õigel ajal nii ees- kui taga sõitva sõidukijuhi kavatsusi ja hoida ohutu pikivahet;

arvestada manöövrite sooritamisel ilma- ja teeoludega, nähtavusega, sõidukiirusega, liiklustihedusega ning möödasõitvate sõidukitega;

hõlbustada taga sõitva sõiduki möödasõitu või möödumist;

arvestada kõrval sõitva sõiduki puhul ohutut külgvahet;

vahetada tiheda liikluse korral ohutult sõidurada;

liikuda õigesti ja ohutult ristmikul ja selle läheduses;

täita ristmikul teeandekohustust;

sõita olukorrale ja manöövrile vastava sõidukiirusega;

peatuda või parkida ohtu tekitamata ja teisi liiklejaid takistamata;

juhinduda peatumisel või parkimisel liiklusreeglite ja liikluskorraldusvahendite nõuetest;

ära hoida bussi kasutamist kõrvaliste isikute poolt;

sooritada korrektselt ja ohutult möödasõitu;

hinnata möödasõidu ohutust, arvestades erinevaid muutujaid (nt möödasõitvad sõidukid, erinevad liiklejarühmad, pimestusoht, jms);

katkestada möödasõitu takistuse või liiklusohu ilmnemisel;

hinnata paremalt möödumise ohutust, arvestades liiklusreegleid, piisava vaba ruumi olemasolu, vähekaitstud liiklejaid ning sõidukiirust;

kasutada maanteele sõiduks kiirendusrada ja sealt ära pööramiseks aeglustusrada;

veenduda teele sõidul manöövri ohutuses;

paikneda teel õigesti otsesõidul ja enne kavatsetavate manöövrite sooritamist;

arvestada sõidukiiruse valikul nähtavuskaugust;

valida liiklusvoolus sobivat sõidukiirust kaasliiklejaid takistamata;

ületada raudteeülesõidukohta ohutult pidades silmas nähtavust, sõidukiirust ja teisi liiklejaid;

sõita teetööde kohas vastavalt liikluskorraldusvahendite või liiklusreguleerija nõuetele;

osutada tähelepanu ja arvestada teel jalgsi või jalgratastel liikuvatele inimestele ning eriti lastele, vanuritele ja liikumis- või nägemispuudega inimestele;

anda ülekäigurajal olevatele jalakäijatele võimaluse ületada sõiduteed;

mööduda ohutult jalgratturitest jt vähekaitstud liiklejatest;

rakendada vajalikke ohutusabinõusid tehnilise rikke ilmnemisel ja ohuolukorras (nt. kasutada ohutulesid ja/või ohukolmnurka ning eemaldada bussi võimaluse korral sõiduteelt);

ära tunda ja ette näha liiklusohtlikke olukordi ja vältida lisaohu tekkimist.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 4

Sõiduki juhtimine eriolukordades

Õppe sisu

Luua eeldused oma võimete/oskuste ja toimetuleku võimaluste hindamiseks äkkolukorras käitumiseks ning mõistmaks, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse taastamiseks on piiratud.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane oskab:

sõit udus, vihma- või lumesajus jt halva nähtavuse tingimustes vastava sõidukiirusega, ohutut piki-ja külgvahet hoides, kasutades õigesti valgustusseadmeid;

ette näha halva nähtavusega kaasnevaid ohte, neile reageerida ja neid võimalusel vältida;

heastada teiste liiklejate vigu;

hinnata pimeda ajal nähtavust kaug- ja lähitulede valgel kuival teel, märjal teel ning lumisel või jäisel teel;

kasutada bussi liikumisel õigeid sõidutulesid;

ümber lülitada tulesid kohtumisel vastutulevate sõidukitega ja möödasõidul;

valida õiget sõidukiirust, arvestades nähtavust, tee laiust ning pimestusohtu;

valida sobivat ja ohutut kohta peatumiseks või parkimiseks;

reageerida võimalikele ootamatutele ohtudel;

sõita libedal teel alustades liikumist sujuvalt ja ühtlaselt kiirendada;

valida libedal teel õiget käiku ja seda korrektselt vahetada;

valida õiget sõidukiirust, arvestades tee laiust, teekatte seisundit, liiklustihedust ning rehvide seisukorda;

reageerida ootamatutele ohtudele.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.


 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com