Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 5.10.2023 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

7.10.2023 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 30.10.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.09.2023 kell 9.00

 

*Tõstukijuhi koolitus (Jõhvi)

algab 18.10.2023 kell 10.00

 

 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

A-KATEGOORIA, A1- JA A2-ALAMKATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI JUHI ETTEVALMISTAMISE TÄIENDUSÕPPE ÕPPEKAVA (ELEKTROONILINE ÕPPEVORM)


Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppeasutus: Rakvere Autokool OÜ

Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.05.2023

Elektrooniline õppekeskkond: Teooria.ee õppekeskkond (väljatöötanud OÜ Teooria ja liiklusspetsialistid). Keskkond sisaldab: üle 1200 teooriaküsimuse (võimalik lahendada mh. teemade kaupa, oma vigadel põhinedes jm.), videoloengud vastavalt õppekavajärgsetele teemadele, lisamaterjal- märgid, valdkonda tutvustavad ja silmaringi avardavad lisamaterjalid, „3d“ ringristmikud, õppekaardid. Lisaks vahe- ja lõpukontrollide võimalus. Suhtlusvõimalus kooliga ja teised õppekeskkonnalt seadusega nõutud lahendused.

Õppeklass: Seadusega kooskõlas õppeklass mis sisaldab muu hulgas: Magnettahvel või kirjutustahvel ja teised visualiseerimisvõimalused – monitorid/arvutid/suur TV ekraan, audio- ja videovahendid.

Õppeväljak: Kõvakattega nõuetele vastav õppeväljak. Väljak vastavuses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele„ § 4 kehtestatud määruses sätestatule.

Õppesõiduk: Õppesõiduk vastavuses  „Liiklusseaduse” § 100 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamisõiduki ja juhi varustuse nõuetele.

Koolitaja: Mootorsõidukijuhi õpetaja vastab mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavalt „Liiklusseaduse” §118 toodule.

Mootorrattajuhi täiendusõppe koolituse (A-kategooria, A1- ja A2-alamkategooria) õppetöö mahud akadeemilistes tundides (45 min):

Liiklusteooriaõpe õppetundides

Õppesõit sõidutundides

Õppetöö maht elektroonilise õppe keskkonnas

10

Õppesõidu maht

10

 

Õppekava koostamise alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“

Juhi ettevalmistamine peab õpilasele andma teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:

1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;

2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Täiendusõppe koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria, A1- või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks;

2) omab kehtivat mootorsõidukijuhi tervisetõendit A-kategooria, A1- või A2-alamkategooria sõiduki juhtimist lubava märkega;

3) A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;

4) A1-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana;

5) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.


ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu tundide ülesehitus ning vahelduvus peavad tagama õppekavas ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamise ning õpilase ettevalmistamise vastavalt juhi liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele.

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu ühe õppetunni arvestuslik kestus on 45 minutit. Korraga on teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks olema katkematu puhkepaus vähemalt 15 minutit, mille jooksul õppetegevust ei toimu.

Teooriaõpe ja sõiduõpe hõlmavad järgmisi teooriaõppe ja sõidutundide teemasid vähemalt alltoodud mahus. Mootorrattajuhi täiendusõppe koolituse (A-kategooria, A1- ja A2-alamkategooria) õppekava struktuur ja maht akadeemilistes tundides (45 min):

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Õppetunde

Sõidutunde

Sissejuhatus

Juhi tööasend ja turvavarustus

Mootorratta turvalisus

Mootorratta käsitsemine

Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Mootorratta juhtimine erinevates liiklusolukordades

Mootorratta peatumine ja sõidu lõpetamine

Grupis sõit

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

Minimaalne õppetundide arv

10

10

Veebipõhise teooriaõppe läbimist kinnitab elektroonilises õppekeskkonnas Teooria.ee positiivsele tulemusele sooritatud eksam. Vajadusel määratakse sõidutundide kogumaht sõiduõppe individuaalses õppekavas.

Juhi koolitaja võib sõltuvalt õppekorraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest muuta teemade käsitlemise järjestust ja teemasid lisada.

Koolitusel õpitu kinnistamiseks ja materjali kordamiseks võib õpilasele ette näha iseseisva töö. Õpilane teeb iseseisva töö õpetaja soovitustest lähtudes ja neile tuginedes. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja.

Juhendaja kaasamine on lubatud. Juhendajaks võib olla vaid isik, kes vastab liiklusseaduse § 109 vastavatele tingimustele, ja kellel on kehtiv juhendaja tunnistus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Teooriaõpe: teadmiste kontroll autokooli klassiruumis või veebikeskkonnas.

Sõiduõpe: sõiduoskuse kontroll.

Täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistris.

Õppekava koostaja: Tarmo Tänavots

1. TÄIENDUSÕPPE KOOLITUS

1.1 Teooriaõpe

T 1

Sissejuhatus

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas

Õppe sisu

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast,

õppetöö korraldusest, sisust ja mahust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

teab õppetöö korraldust;

teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid;

teab, kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel abi saab.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 2

Mootorratta turvalisus

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas

Õppe sisu

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast,

õppetöö korraldusest, sisust ja mahust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

mõistab mootorratta kasutaja juhendiga tutvumise olulisust;

teab peamisi tänapäeva mootorratastel kasutatavaid aktiivse ja passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse kinnitamine, pagasi õige paigutus ja kinnitamine);

teab mootorratta tüüpe ja nendest tulenevaid erisusi ja riske suurendavaid tegureid;

teab sõitjate- ja veoseveo ning turvavarustuse kasutamise nõudeid;

teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on motiveeritud turvavarustust kasutama;

teab mootorrattale istumise ja maha tulekuga seotud ettevaatusabinõusid;

teab mootorratta erinevate mehhanismide tööpõhimõtteid;

teab kasutatavale mootorrattale kehtivaid tehnoseisundi nõudeid;

teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid mootorratta kasutamisel;

teab kasutatava lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja mootorratta juhitavusele.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 3

Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas

Õppe sisu

Omandatakse mootorrattaga sõidu alustamise ja mootorratta asukoha valikuga seonduvad reeglid.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab, kuidas mootorrattaga ohutult sõitu alustada;

teab mootorratta asukoha valikuga seotud reegleid;

teab, kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil;

on motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 4

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas

Õppe sisu

Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega

seonduvad reeglid.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab mootorratta juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes mootorratta juhtimisega asulas;

omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

on motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel mootorratast juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 5

Mootorratta peatumine ja sõidu lõpetamine

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Omandatakse mootorratta peatumise ja parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab mootorratta peatumise ja sõidu lõpetamisega seotud erisusi;

oskab mootorratta peatumise ja sõidu lõpetamisega reegleid rakendada probleemülesande lahendamisel;

teab mootorratta peatumise ja sõidu lõpetamisega seotud ohtu suurendavaid tegureid (pehme ja ebatasane pinnas, teekatte eripärast lähtuvad ohud, kallak ja tõus jms).

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 6

Grupis sõit

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas

Õppe sisu

Omandatakse mootorrattaga grupis sõitmisega seonduvad reeglid.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi grupi üles ehitamiseks (grupis olevate rataste asukoht teel) lähtuvalt grupi suurusest, tee iseärasustest, sõidu eesmärgist, ratta iseärasusest, juhi kogemusest jms;

mõistab, et grupi ülesehitusest sõltub sõidu ohutus;

teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi teabe vahetamiseks (käeviiped, raadiojaamade kasutamine, navigatsiooni seadmete kasutamine);

mõistab grupis sõitmisel ohutuse tagamiseks vajaliku teabe vahetamise viiside kokkuleppimise tähtsust.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 7

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas

Õppe sisu

Omandatakse mootorratta möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega

seotud reeglid.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab mootorrattaga möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud erisusi (grupis sõites, mootorratta tüübist tulenev jms);

mõistab, et teel, kus pärisuunas on kaks või enam teekattemärgistega tähistatud sõidurada, on ohtlik tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, ees sõitvatest sõidukitest mööda sõita.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 8

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike teadmiste

kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste kujunemiseks selle kohta, kuidas neid ohte vältida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab mootorrattale mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes mootorratta juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida;

teab, kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;

mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele kasutamisele, ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;

omab motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega;

saab aru pimeda ajal esinevatest, eriti kergliiklust puudutavatest ohtudest.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.


1.2 Sõiduõpe

S 1

Juhi tööasend ja turvavarustus

Õppe sisu

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab teostada mootorratta sõidueelset kontrolli, näiteks kasutades mootorratta käsiraamatut;

oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;

oskab ise kasutada mootorratta turvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinnitada turvavarustust, samuti selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;

oskab kasutada mootorrattale paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;

teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid ohte;

on motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 2

Mootorratta käsitsemine

Õppe sisu

Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva mootorratta käsitsemisoskuste kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese liiklusega teedel.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;

teab mootorratta vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju keskkonnale;

omab realistlikku arusaama isiklikest, mootorratta käsitsemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta käsitsemisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

on motiveeritud mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 3

Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teel

Õppe sisu

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused kasutada turvavarustust ja nõuda turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides;

omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

oskab peatuda ja parkida teel;

teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

mõistab, et juhil kui suurema ohuallika valdajal tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega vähese liiklusega teel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 4

Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Õppe sisu

Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks

tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab keerulisema ja tihedama liiklusega teel käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt;

omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;

teab erineva liiklusega teedel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

mõistab, et juhil kui suurema ohuallika valdajal tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega erineva liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

on võimeline kohanema liikluses toimuvate muutustega;

on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;

on võimeline liiklusoludega arvestades mootorratast juhtima antud teelõigul lubatud suurima sõidukiirusega.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 5

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Õppe sisu

Luua eeldused mootorrattaga ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja

ümberpõikeks ning väljaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks vajalike oskuste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;

oskab käituda möödasõidetava rollis;

omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõikega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 6

Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

Õppe sisu

Luua eeldused arusaama kujunemiseks, et sõitudega seonduvat aegsasti

planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat planeerida.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita;

mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

on motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima;

sõiduteekonda kavandades hindab ja võtab arvesse tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina (näiteks elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine).

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.


 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com