Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 5.10.2023 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

7.10.2023 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 30.10.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.09.2023 kell 9.00

 

*Tõstukijuhi koolitus (Jõhvi)

algab 18.10.2023 kell 10.00

 

 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

T-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKIJUHI ETTEVALMISTAMISE ÕPPEKAVA (ELEKTROONILINE ÕPPEVORM)

 

Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppeasutus: Rakvere Autokool OÜ

Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.05.2023

Elektrooniline õppekeskkond: Teooria.ee õppekeskkond (väljatöötanud OÜ Teooria ja liiklusspetsialistid). Keskkond sisaldab: üle 1200 teooriaküsimuse (võimalik lahendada mh. teemade kaupa, oma vigadel põhinedes jm.), videoloengud vastavalt õppekavajärgsetele teemadele, lisamaterjal- märgid, valdkonda tutvustavad ja silmaringi avardavad lisamaterjalid, „3d“ ringristmikud, õppekaardid. Lisaks vahe- ja lõpukontrollide võimalus. Suhtlusvõimalus kooliga ja teised õppekeskkonnalt seadusega nõutud lahendused.

Õppeklass: Seadusega kooskõlas õppeklass mis sisaldab muu hulgas: Magnettahvel või kirjutustahvel ja teised visualiseerimisvõimalused – monitorid/arvutid/suur TV ekraan, audio- ja videovahendid.

Õppeväljak: Kõvakattega nõuetele vastav õppeväljak. Väljak vastavuses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele„ § 4 kehtestatud määruses sätestatule.

Õppesõiduk: Õppesõiduk vastavuses  „Liiklusseaduse” § 100 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamisõiduki ja juhi varustuse nõuetele.

Koolitaja: Mootorsõidukijuhi õpetaja vastab mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavalt „Liiklusseaduse” §118 toodule.

T-kategooria mootorsõidukijuhi koolituse/T-kategooria mootorsõidukijuhi (B-kategooria olemasolul) koolituse õppetöö mahud akadeemilistes tundides (45 min):

Liiklusteooriaõpe õppetundides

Õppesõit sõidutundides

Õppetöö maht elektroonilise õppe keskkonnas

50 (100%)/25 (100%)

Õppesõidu maht

10/8

 

Õppekava koostamise alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 57 „Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava“

Juhi ettevalmistamine peab õpilasele andma teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:

1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;

2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Täiendusõppe koolituskursusele võetakse õppima T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) elab „Liiklusseaduse” § 100 lõike 2 mõistes alaliselt Eestis;

2) omab T-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubavat tervisetõendit;

3) on koolituse alustamisel vähemalt 14,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel;

4) on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 kg.


ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu tundide ülesehitus ning vahelduvus peavad tagama õppekavas ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamise ning õpilase ettevalmistamise vastavalt juhi liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele.

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu ühe õppetunni arvestuslik kestus on 45 minutit. Korraga on teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks olema katkematu puhkepaus vähemalt 15 minutit, mille jooksul õppetegevust ei toimu.

Teooriaõpe ja sõiduõpe hõlmavad järgmisi teooriaõppe ja sõidutundide teemasid vähemalt alltoodud mahus. Juhul kui õpilasel on eelnevalt B-kategooria auto juhtimisõigus, siis on koolitajal õigus sõltuvalt isiku eelnevast ettevalmistusest vähendada nii teooriaõppe kui ka sõiduõppe mahtu kuni 50% võrra. T-kategooria mootorsõidukijuhi koolituse/T-kategooria mootorsõidukijuhi (B-kategooria olemasolul) koolituse õppekava struktuur ja maht akadeemilistes tundides (45 min):

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Õppetunde

Sõidutunde

Sissejuhatus

Masina käsitsemine

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

Masina ehitus

Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika

Liiklusohutus

Sõit liikluses

Liikluspsühholoogia

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

Sõit erioludes

Minimaalne õppetundide arv

50/25

10/8

Veebipõhise teooriaõppe läbimist kinnitab elektroonilises õppekeskkonnas Teooria.ee positiivsele tulemusele sooritatud eksam. Vajadusel määratakse sõidutundide kogumaht sõiduõppe individuaalses õppekavas.

Juhi koolitaja võib sõltuvalt õppekorraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest muuta teemade käsitlemise järjestust ja teemasid lisada.

Koolitusel õpitu kinnistamiseks ja materjali kordamiseks võib õpilasele ette näha iseseisva töö. Õpilane teeb iseseisva töö õpetaja soovitustest lähtudes ja neile tuginedes. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja.

Juhendaja kaasamine on erandlik. Juhendajaks võib olla vaid isik, kes vastab liiklusseaduse § 109 vastavatele tingimustele, ja kellel on kehtiv juhendaja tunnistus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Teooriaõpe: teadmiste kontroll autokooli klassiruumis või veebikeskkonnas.

Sõiduõpe: sõiduoskuse kontroll.

Esmaõppe/täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistris.

Õppekava koostaja: Tarmo Tänavots


1. KOOLITUS

1.1 Teooriaõpe

T 1

Sissejuhatus T-kategooria õppesse

Maht

Vastavad e-tunnid Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast,

õppetöö korraldusest, sisust ja mahust.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel õpilane:

teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

teab õppetöö korraldust;

teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

teab juhi ettevalmistamise määruses seatud koolituse eesmärke.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 2

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

Maht

Vastavad e-tunnid Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Õpetatavate alateemade eesmärk on selgitada õpilasele liiklusreegleid, käitumist erinevates

liiklus- ja ilmastikuoludes.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel peab õpilasel olema ülevaade:

liiklusreeglitest;

juhi tegevusest enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist;

juhi kohustustest ning ametiisikute volitustest ja tegevusest.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 3

Masina ehitus

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masina mootori erinevate süsteemide töötamise põhimõtteid, jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, valgustusseadmete, elektriseadmestiku, tööseadmete ja lisaseadmete erinevate osade töötamise põhimõtteid.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

kirjeldama sisepõlemismootori töötsüklit;

selgitama toitesüsteemi tööd;

kirjeldama jahutus- ja õlitussüsteemi tööd;

analüüsima elektrisüsteemi tööprintsiipe;

selgitama mootori valest ekspluatatsioonist tulenevaid rikkeid;

defineerima jõuülekande ja siduri põhiosade tööprintsiipe;

visandama käigukasti ja sildade ehitusprintsiibid;

selgitama rooli, veermiku, pneumo- ja pidurisüsteemi ehitust ja tööprintsiipe;

kirjeldama juhthoobade kasutamist;

selgitama hüdraulilise rippsüsteemi üldehitust ja tööseadmeid;

selgitama riputusseadme ja lisatööseadmete ehitust ja tööprintsiipe;

kirjeldama valgustusseadmete ja muude elektriseadmete ehitust- ja tööprintsiipe.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 4

Masina korrashoid, töökaitse ja ohutustehnika

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masinate korrashoiu põhimõtteid ning tööõiguse ja ohutustehnika aluseid.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

kirjeldama masinate korrashoiu süsteemi;

kirjeldama masinate sissetöötamise, diagnoosimise ja tehnohoolduse läbiviimise

põhimõtteid ja selle vajadust;

kirjeldama kütuse, määrdeainete, pidurivedelike, konserveerimismäärdeainete ja jahutusvedelike omadusi ja nende kasutamist praktikas;

kirjeldama masinate hoiustamise vajalikkust ja selle teostamist, masinate ekspluatatsiooni erinevates kliimatingimustes;

kirjeldama ohutusnõudeid masinate ja põllutööriistadega töötamisel;

kirjeldama ohutusnõudeid kütte- ja määrdeainete, taimekaitsevahendite kasutamisel ja elektriseadmetega töötamisel;

kirjeldama tuleohutusnõudeid.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 5

Liiklusohutus

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele teadmised liiklusohutusega seonduvast.

Õpiväljundid

Selle õppeteema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

vältima ohutunnetuse riskile minekut;

omama oskust hoiduda ohuolukordade tekitamisest ja nendesse sattumist;

omama oskust ohuolukorrast võimalikult ohutult väljuda;

omama oskust tegutseda liiklusõnnetuse korral.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 6

Liikluspsühholoogia

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele üldteadmised liikluspsühholoogiast,

inimese psühhofüsioloogiliste omaduste, liiklusohutust mõjuvate tegurite ja isikuomaduste

kohta.

Õpiväljundid

Selle õppeteema läbimisel peab õpilases kujunema:

lugupidav hoiak teiste liiklejate ja looduskeskkonna suhtes, oskus hinnata ja endas arendada liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust, otsustusvõimet, vastutustunnet);

teadmised juhile vajalike võimete kohta;

oskus täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 7

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

Maht

Vastavad loengud Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada neid õigusakte, mis määravad juhi

ohte ennetava ja keskkonda säästva hoiaku.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel peab õpilasel olema ülevaade:

keskkonnakaitse ülesannetsets ja kohustustest;

keskkonnakahjulike jäätmete nõuetekohasest likvideerimisest;

liikluskindlustuse süsteemist;

haldus-, tsiviil- ja kriminaalvastutuse kohaldamisest liiklusega seotud rikkumistes;

sõidukite registreerimise korrast;

nõuetest suur- ja/või raskeveose kohta.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastavad e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.


1.2. Sõiduõpe

S 1

Masina käsitsemine

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele praktilisi oskusi ja kogemusi masinate käivitamiseks ja nendega sõitmiseks.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel on õpilasel omandatud:

ohutustehnika masinate käivitamisel ja sõitmisel; erinevate masinamarkide juhtimishoobade tutvustamine ja mootori käivitamine;

põhilised juhtimisvõtted;

masinaga manööverdamine erinevate käikude kasutamisel;

sõit haagise või agregaadi juurde, haakimine ning sõit haakeseadmetega.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 2

Sõit liikluses

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele praktilisi oskusi ja kogemusi masinate käivitamiseks ja nendega sõitmiseks.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel on õpilasel omandatud:

sõit liiklusvoos;

ristmike ületamine;

sõit ühesuunalisel teel;

peatumine ja parkimine;

möödasõit ja tagasipööre;

vähekaitstud liiklejad.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 3

Sõit erioludes

Õppe sisu

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele praktilisi oskusi ja kogemusi masinate käivitamiseks ja nendega sõitmiseks.

Õpiväljundid

Selle teema läbimisel on õpilasel omandatud:

sõit udus, vihmas ja lumesajus;

sõit pimedaajal;

sõit libedal teel.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com