Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 5.10.2023 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

7.10.2023 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 30.10.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.09.2023 kell 9.00

 

*Tõstukijuhi koolitus (Jõhvi)

algab 18.10.2023 kell 10.00

 

 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

 

BE-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKIJUHI ETTEVALMISTAMISE TÄIENDUSÕPPE ÕPPEKAVA (ELEKTROONILINE ÕPPEVORM)

 

Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppeasutus: Rakvere Autokool OÜ

Õppekava kinnitamise kuupäev: 17.05.2023

Elektrooniline õppekeskkond: Teooria.ee õppekeskkond (väljatöötanud OÜ Teooria ja liiklusspetsialistid). Keskkond sisaldab: üle 1200 teooriaküsimuse (võimalik lahendada mh. teemade kaupa, oma vigadel põhinedes jm.), videoloengud vastavalt õppekavajärgsetele teemadele, lisamaterjal- märgid, valdkonda tutvustavad ja silmaringi avardavad lisamaterjalid, „3d“ ringristmikud, õppekaardid. Lisaks vahe- ja lõpukontrollide võimalus. Suhtlusvõimalus kooliga ja teised õppekeskkonnalt seadusega nõutud lahendused.

Õppeklass: Seadusega kooskõlas õppeklass mis sisaldab muu hulgas: Magnettahvel või kirjutustahvel ja teised visualiseerimisvõimalused – monitorid/arvutid/suur TV ekraan, audio- ja videovahendid.

Õppeväljak: Kõvakattega nõuetele vastav õppeväljak. Väljak vastavuses „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele„ § 4 kehtestatud määruses sätestatule.

Õppesõiduk: Õppesõiduk vastavuses „Liiklusseaduse” § 100 lõike 7 alusel kehtestatud määruses sätestatud eksamisõiduki ja juhi varustuse nõuetele.

Koolitaja: Mootorsõidukijuhi õpetaja vastab mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavalt „Liiklusseaduse” §118 toodule.

Mootorsõidukijuhi täiendusõppe koolituse (BE-kategooria) õppetöö mahud akadeemilistes tundides (45 min):

 

Liiklusteooriaõpe õppetundides

Õppesõit sõidutundides

Õppetöö maht elektroonilise õppe keskkonnas

3 (100%)

Õppesõidu maht

2

 

 

Õppekava koostamise alus: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“

Juhi ettevalmistamine peab õpilasele andma teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt taotletava kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:

1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;

2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Täiendusõppe koolituskursusele võetakse õppima BE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit BE-kategooria auto juhtimist lubava märkega;

2) BE-alamkategooria autorongi juhtimisõiguse taotlemisel omab B-kategooria auto juhiluba.


ÕPPEKAVA STRUKTUUR, ÕPPE KESTUS JA KORRALDUS

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu tundide ülesehitus ning vahelduvus peavad tagama õppekavas ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamise ning õpilase ettevalmistamise vastavalt juhi liiklusalastele kvalifikatsiooninõuetele.

Liiklusteooriaõppe ja õppesõidu ühe õppetunni arvestuslik kestus on 45 minutit. Korraga on teooria- ja sõiduõpet lubatud läbi viia kestusega kuni 90 minutit. Iga 90-minutilise ajavahemiku kohta peab õpetaja ja õpilase jaoks olema katkematu puhkepaus vähemalt 15 minutit, mille jooksul õppetegevust ei toimu.

Teooriaõpe ja sõiduõpe hõlmavad järgmisi teooriaõppe ja sõidutundide teemasid vähemalt alltoodud mahus. Mootorsõidukijuhi täiendusõppe koolituse (BE-kategooria) õppekava struktuur ja maht akadeemilistes tundides:

 

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Õppetunde

Sõidutunde

Sissejuhatus

Haagisega manööverdamine

Autorongi juhtimine õppeplatsil ja autorongi koostamine

Inertsipidur

Autorongi juhtimine liikluses

Veoseohutus

Haagisega liiklemine

Minimaalne õppetundide arv

3

2

 

Veebipõhise teooriaõppe läbimist kinnitab elektroonilises õppekeskkonnas Teooria.ee positiivsele tulemusele sooritatud eksam. Vajadusel määratakse sõidutundide kogumaht sõiduõppe individuaalses õppekavas.

Sõltuvalt õppe korraldusest, õpetamise metoodikast ja tingimustest võib vajaduse korral muuta teemade käsitlemise järjestust.

Koolitusel õpitu kinnistamiseks ja materjali kordamiseks võib õpilasele ette näha iseseisva töö. Õpilane teeb iseseisva töö õpetaja soovitustest lähtudes ja neile tuginedes. Iseseisva töö tulemusi kontrollib õpetaja.

Juhendaja kaasamine on erandlik. Juhendajaks võib olla vaid isik, kes vastab liiklusseaduse § 109 vastavatele tingimustele, ja kellel on kehtiv juhendaja tunnistus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Teooriaõpe: teadmiste kontroll autokooli klassiruumis või veebikeskkonnas.

Sõiduõpe: sõiduoskuse kontroll.

Täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistris.

Õppekava koostaja: Tarmo Tänavots


1.TÄIENDUSÕPPE KOOLITUS

1.1 Teooriaõpe

 

T 1

Sissejuhatus BE-kategooria õppesse

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Luua eeldused ülevaate saamiseks juhiloa saamise tingimustest ja korrast, õppetöö korraldusest, sisust ja mahust.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

teab õppetöö korraldust;

teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente;

on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 2

Haagisega manööverdamine

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Anda vajalikud teadmised autorongiga pööramiseks ja tagurdamiseks. Anda ülevaade võimalikest ohtudest, mis manööverdamisega kaasnevad.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane teab:

haagisega pööramise ja tagurdamise eripärasid;

millised eripärad on haagisega manööverdamisel;

kuidas autorongiga ohutult manööverdada.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 3

Inertsipidur

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Anda vajalikud teadmised inertsipiduri kasutamisest, enamlevinud probleemide lahendamiseks ning ohutuse tagamiseks selle käsitsemisel.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane teab:

mitmesuguste haagise pidurisüsteemide tööpõhimõtet ning oskab näidata auto ja haagise pidurisüsteemide ühendamist;

inertsipiduri tööpõhimõtet;

inertipiduri tööpõhimõtte erijuhte pidurdamisel, seismajäämisel kallakul ja langul;

piduri rikete ohumärke ja oskab käituda vastavalt.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 4

Veoseohutus

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Anda vajalikud teadmised veose õigeks ja ohutuks kinnitamiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane teab:

kuidas nõuetekohaselt koostada koormat ja seda kinnitada ning katta, et see:

ei oleks ohtlik kaasliiklejatele;

ei ületaks lubatud mõõtmeid, teljekoormust ja massi;

ei piiraks juhi vaatevälja;

ei varjaks sõiduki tulesid;

ei varjaks numbri- ega tunnusmärke;

ei suurendaks oluliselt kütusekulu;

ei saastaks keskkonda;

kirjeldada, kuidas erinevad tegurid (nt. veos, mass, telje koormus, tuul, jms) mõjutavad autorongi sõiduomadusi;

autorongi tähistamist veoste veol.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tunnid.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.

T 5

Haagisega liiklemine

Maht

Vastav e-tund Teooria.ee elektroonilises õppekeskkonnas.

Õppe sisu

Anda teadmised haagise ja veosega ohutuks liiklemiseks väiksema ja suurema liiklusega teedel.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane teab:

ette näha ohuolukordi ja tundma nende tekke põhjusi ning põhjustajaid;

kuidas hoiduda ohuolukordade tekitamisest ja nendesse sattumisest;

pukseerimisega kaasnevaid ohtusid ja nende vältimise võimalusi;

kuidas erinevad tegurid (nagu tee-ja ilmastik, autorongi väliskuju ja juhi sõidustiil) mõjutavad kütusekulu;

õpitud mõisteid ning mõisteid, mis on seotud autorongi, haagise, poolhaagise ja kerghaagisega;

autorongi asukohta asulas ja asulavälisel teel sõites;

sõitmist sõidukireas ja sõidurajal, arvestades autorongi pikkust ja laiust ning külgvahet;

tagurdamist pööretel ja tõusudel-langudel;

ohutu pikivahe vajadust eri liiklusoludes ja seda, millest sõltub ohutu pikivahe;

teeandmiskohustuse ja eesõiguse kasutamise omavahelist seost, arvestades autorongi liikumise eripära;

ohutuks möödasõiduks (möödumiseks) vajalikke tingimusi ja ohte möödasõidu (möödumise) üksikutel etappidel ning vajalikke piki- ja külgvahesid;

lubatud suurima kiiruse ja oludele vastava kiiruse erinevust, ning oskab seda arvestada;

kes on vähekaitstud liiklejad ja miks peavad juhid olema nende suhtes eriti tähelepanelikud;

kuidas liigelda ristumisel raudtee või trammiteega;

kuidas liigelda autorongiga õuealal, kiirteel, muutsuunaliiklusega teel, tunnelis jne.

Iseseisva töö sisu

Läbida Teooria.ee õppekeskkonnas vastav e-tund.

Kohustuslik kirjandus

Määrab teooriaõpetaja õpilasele individuaalselt lähtuvalt kaasaegsete õppematerjalide võimalustest.


1.2 Sõiduõpe

 

S 1

Autorongi juhtimine õppeplatsil ja autorongi koostamine

Õppe sisu

Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane:

kontrollida järgmiste seadmete ja veose vastavust esitatavatele nõuetele:

pidurid, rattad, valgustusseadmed, märgutuled, poripõlled, tahavaatepeeglid, haakeseade, autorongi piduri- ja elektriühendused, veose paigutus ja kinnitus;

otsustada, kas haagist tohib vedukiga ühendada;

ühendada ja lahti ühendada haagist (poolhaagist) vedukist;

otsustada, kas on vaja puhastada laternaid, aknaid ja numbrimärke;

oskab käsitseda autot ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides;

sooritada heal tasemel kõik sõidueksamil ettenähtud sõiduharjutused.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

S 2

Autorongi juhtimine liikluses

Õppe sisu

Luua eeldused keerulisema ja tihedama liiklusega teedel liiklemiseks vajalike oskuste kujunemiseks.

Õpiväljundid

Pärast koolitust õpilane oskab :

omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese ja tihedama liiklusega teel;

alustada sõitu tee äärest, jälgides liiklust ja järgides teeandmise nõudeid;

valida õiget sõidurada ja sõiduki rida, arvestades tee ja sõiduki omadusi, liiklustihedust ja nähtavust;

kasutada teepeenart;

kasutada õigeid kurvisõiduvõtteid;

sõita kindlal sõidurajal ja kindlas sõidukireas;

anda suunamärguannet ja pidada kinni teeandmiskohustusest seal kus see on nõutud;

valida sõidurada kavatsetud sõidusuuna või liikluskorraldusvahendite järgi;

valida kiirust, arvestades kehtivaid kiiruspiiranguid, teed ja teeolusid (ka poriga pritsimise ohtu), ilma- ja nähtavustingimusi, auto seisundit ja koormatust, isiklikke sõiduvõimeid, mitmesuguseid keskkonnamõjusid ning muid liiklustingimusi;

sõit teiste sõidukite järel hoides ohutut pikivahet eessõitjaga, arvestades ilma- ja teeolusid, eessõitva sõiduki mõju nähtavusele, kiirust, möödasõitvaid sõidukeid ja hoiatusmärguande õigeaegsust;

teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese ja suure liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

vältida autorongi käärasendisse sattumist;

kavandada möödasõitu ja ohutult möödasõitu sooritada arvestades erinevaid tegureid, nagu nähtavus, ilma-ja teeolud, teised sõidukid, jms;

katkestada möödasõit ohu ilmnemisel;

otsustada, kas tohib ja saab mööduda paremalt, arvestades nähtavust, pärisuunavööndi laiust, ohutut külgvahet, vähekaitstud liiklejaid ning liiklusreegleid;

sõita maanteel, kiirteel, raudteel, trammiteel ja tunnelis arvestades erinevaid muutujaid, nagu teised liiklejad, ilma-ja teeolud, jms;

sõita vastavalt liiklusreguleerija märguannetele või liikluskorraldusvahenditele teetööde kohtades;

vähekaitstud liiklejatega arvestada;

osutada erilist tähelepanu lastele, vanuritele ja puuetega jalakäijatele;

käitud eriolukordades (loomad teel, eritalituse sõidukid, hädapeatused, organiseeritud inimrühmad jms);

olla ettenägelik ja jälgida ümbrust, nii et saaks ohuolukordade tekkimisel rakendada vajalikke abinõusi;

arvestada nõudeid, mis kaasnevad sõiduga libedal teel ja neid järgida;

teadvustada ohte, mis kaasnevad sõiduga pimeda ajal ja käituda vastavalt;

arvestada ohte, mis võivad kaasneda sõitmisel piiratud või halva nähtavusega oludes ja oskab neile reageerida;

tunnetades märke, mis võivad viidata riskidele ja oskab riske ennetada;

vältida liiklusõnnetust;

sõita sujuvalt, arvestades üldisi keskkonnakaitsenõudeid ja oma terviseriske;

juhinduda liiklusmärkidest, foorituledest, reguleerija märguannetest, teemärgistest, ohutusseadmetest ristumisel raudtee või trammiteega, teiste juhtide märguannetest ja sõidukitähistest ning muudest liiklusnõuetest;

sõita ohte ennetavalt ja olla valmis reageerima ohu ilmnemisel.

Iseseisva töö sisu

Harjutamise jätkamine kuni õpilane saavutab ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsitsemise vilumuse tasemel, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks.

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com