Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 11.09.2024 kell 10.00 2.10.2024 kell 10.00 4.12.2024 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

10.08.2024 kell 10.00

7.09.2024 kell 10.00

12.10.2024 kell 10.00

9.11.2024 kell 10.00

7.12.2024 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 5.08.2024 kell 18.00

16.09.2024 kell 18.00

28.10.2024 kell 18.00

9.12.2024 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 kell 18.00

2.10.2024 kell 18.00

4.12.2024 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 (e-õpe)

2.10.2024 (e-õpe)

4.12.2024 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 (e-õpe)

2.10.2024 (e-õpe)

4.12.2024 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.08.2024 kell 9.00

25.10.2024 kell 9.00

20.12.2024 kell 9.00

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

ÕPPEKAVA

Täiendusõppe õppekava nimetus

VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUS LISAPÄDEVUSE SAAMISEKS

Õppekavarühm

Transporditeenused

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Veoautojuhi ametikoolitusele tuleb õppima juht, kes on läbinud kiirendatud ametikoolituse ja soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias.


Koolitusel osalemiseks esitab isik koolitajale:

1) juhiloa;

2) isikut tõendava dokumendi;

3) pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;

4) koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituse kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist.

Õpperühma suurus

Piirangut ei ole.

Õppe eesmärk

Kutselise autojuhi ametialane ettevalmistamine iseseisvaks tööks.

Õpiväljundid

Kursusel osalenu omab põhjalikke teadmisi ja oskusi autojuhi igapäevasteks tegevusteks.

Õppemeetodid

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, praktilised harjutused sõidumeeriku simulaatoril, sõiduõpe.

Õppekava maht

Maht kokku: 37,5 tundi

  1. Teoreetiline õpe kohapeal 35 tundi
  2. Sõiduõpe 2,5 tundi

Õppematerjalide loend

„Liiklusseadus“, „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“, “Autoveoseadus”, “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”, “Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele”, „Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe” (AETR), Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2006, 15. märts 2006, Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 165/2014, 4. veebruar 2014, Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ, 11. märts 2002, “Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid”, Veoste kinnitamise kiirjuhend ja koolitaja materjalid.

Õppekeskkonna kirjeldus

Teooriaõpe toimub nõuetele vastavas õpperuumis, kaasaegsete videovahendite (interaktiivne tahvel) ja õppematerjalidega. Klassiruumid on sisustatud laudade ja toolidega.


Sõiduõpe toimub nõuetele vastavate mootorsõidukitega ja haagistega. Platsiharjutused toimuvad muuks liikluseks suletud kõvakattega õppesõiduväljakul.

Lõpetamise tingimused

Lõpetamise eelduseks on:

teooriaõppe läbimine 100% ulatuses ja sõiduõppe läbimine 100% ulatuses;

teoreetiliste teadmiste ja praktilise töö eksamite positiivne sooritamine;

õppekavas sätestatud õpiväljundite omandamine.


Koolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste ja praktilise töö eksamiga. Teoreetilise eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud kõikides läbitud teemades. Eksamil on 25 valikvastustega küsimust. Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 18-le küsimusele.


Praktilise töö eksamil on üks individuaalne harjutus:

• harjutused õppeväljakul ja õigete juhtimisvõtete kasutamine liikluses.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus.

Koolitaja esitab elektrooniliselt koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistrisse.

Koolitaja (kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus)

Tarmo Tänavots

Tarmo on lõpetanud 2000 a. Eesti-Ameerika Ärikolledži ökonomisti erialal. Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2004.


Gunnar Roov

Omab üleüldist õpetamise kogemust üle 25 aasta. On lõpetanud Tallinna Kõrgema Tehnikakooli autotehniku erialal. On töötatud nii veoauto- kui ka bussijuhina 10 aastat nii Eestis kui ka Euroopas.

Koostaja:

Tarmo Tänavots

Kuupäev:

16.05.2023

 

 

Õppeteemad ja mahud:

Õppeaine nimetus

Õppetunde

Sõiduki tundmine ja käsitsemine

8

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Vedude korraldus

6

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Sõidumeerik, töö- ja puhkeaeg

12

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Sõidumeeriku kasutamise praktika (simulaatoril)

7

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Liikluspsühholoogia

2

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

KOKKU

35 tundi teooriat + 2,5 tundi õppesõitu

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppetunni kestus on 45 minutit.


Sõiduki tundmine ja käsitsemine

Pärast koolitust õpilane:

  • teab sõiduki mõõtmetest tulenevaid ohte, eelkõige seoses vähekaitstud liiklejatega;
  • oskab valida nõuetekohaseid rehve sõltuvalt teekonnast, auto massist, kiirusest ja otstarbest;
  • oskab hinnata sõiduki tehnonõuetele vastavust enne teeliiklusesse asumist.

Vedude korraldus

· oskab paigutada veose laadimisel veos ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud mõõtmete ja masside ületamist, auto ebastabiilset koormist ning veose ohtlikku paigutust;

· oskab valida ja kasutada sobilikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõuetekohaseks kinnitamiseks ja katmiseks.

Sõidumeerik

Pärast koolitust õpilane oskab kasutada mehaanilise ja digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut, oskab salvestada sõidumeerikus nõutavaid andmeid, teha digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikust väljatrükke ja sisestada sellesse vajalikke andmeid ning kanda sõidumeeriku salvestuslehele või väljatrükile käsitsi kandeid (sõidumeeriku simulaator).

Töö- ja puhkeaeg

Pärast koolitust peab õpilane teadma sõidu- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise valdkonnaga seonduvaid nõudeid. Tehakse osalejate juhikaartide analüüs, kus saab näha oma töö- ja puhkeaja seisu.

Liikluspsühholoogia

Koolitus peab andma õpilasele:

· lugupidava hoiaku teiste liiklejate suhtes;

· oskuse hinnata ja arendada endas liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust, otsustusvõimet, vastutustunnet);

· teadmised juhile vajalike võimete kohta;

· oskuse täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.

Tegutsemisvõimet vähendavad tegurid

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada:

· kuidas isiklikud motiivid ja varasemad kogemused mõjutavad juhi käitumist;

· väsimuse tunnuseid;

· väsimuse mõju liiklusohutusele;

· väsimuse mõju nägemisele;

· väsimuse mõju liigutuste koordinatsioonile;

· väsimuse mõju enesehinnangule;

· milline on alkoholi ja narkootiliste ainete mõju tajule;

· millest sõltub alkoholi põlemise aeg organismis ning millal tohib pärast alkoholi tarvitamist juhtida sõidukit;

· ohte, mis tekivad, kui sõidukit juhitakse alkoholi- või narkootikumiuimas;

· tagajärgi, mis võivad tekkida liikluses, kui sõidetakse alkoholi- või narkootikumiuimas või teatud ravimite mõju all;

· ohte, mis võivad tekkida mobiiltelefoni kasutamisel sõidu ajal.

 

 

 

TUNNIPLAAN

22.05.24

Sõiduki tundmine ja käsitsemine

Tarmo Tänavots

9h

10.00-17.15

12.06.24

Vedude korraldus, sõidumeerik

Tarmo Tänavots

9h

10.00-17.15

13.06.24

Töö- ja puhkeaeg

Tarmo Tänavots

9h

10.00-17.15

19.06.24

Sõidumeeriku kasutamise praktika, Liikluspsühholoogia, EKSAM

Tarmo Tänavots

9h

10.00-17.15

35 tundi

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com