Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 3.02.2022 kell 10.00

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

15.01.2022 kell 10.00

 

*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 6.12.2021 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.12.2021 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 8.12.2021 kell 18.00

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

Veoautojuhi ametikoolitusele tuleb õppima juht, kes on läbinud kiirendatud ametikoolituse ja soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias.

Koolitusel osalemiseks esitab isik koolitajale:
1) juhiloa;
2) isikut tõendava dokumendi;
3) pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;
4) koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituse kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist.

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, analüüsid, praktilised harjutused sõidumeeriku simulaatoril.

Ametikoolituse õppemaht on 35 teooriatundi ja 2,5 õppesõidutundi. Õppetunni kestus on 45 minutit. Õppesõiduks kasutatakse veoautot SCANIA P124 LB4X2NA 420.

Sõidutundide eesmärk on eelkõige arendada õpilase säästliku sõidu oskust, sõiduki valitsemist erinevates teeoludes ning vahelduvates ilmastikutingimustes.

Ametikoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste ja praktilise töö eksamiga. Teoreetilise eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud kõikides läbitud teemades. Eksamil on 25 valikvastustega küsimust. Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 18 küsimusele.

Praktilise töö eksamil on 1 individuaalne harjutus. Harjutus on valitud järgmistest teemadest:

  • liiklusreeglid ja liikluspsühholoogia;
  • veoseohutus;
  • sõidumeeriku kasutamine;
  • autojuhi tööohutus ja ergonoomia;
  • harjutused õppeväljakul või õigete juhtimisvõtete kasutamine liikluses;
  • sõiduki põhiagregaatide, süsteemide või varustuse kasutamine.

Õppejõud:

Tarmo Tänavots

Tarmo on lõpetanud 2000 a. Eesti-Ameerika Ärikolledži ökonomisti erialal. Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2004.

Gunnar Roov

Omab üleüldist õpetamise kogemust 25 aastat. On lõpetanud Tallinna Kõrgema Tehnikakooli autotehniku erialal. On töötatud nii veoauto- kui ka bussijuhina 10 aastat nii Eestis kui ka Euroopas.

 

Vedude korraldus

Pärast koolitust õpilane teab:

1) autoveo liikide iseärasusi riigisisesel, rahvusvahelisel, oma kulul korraldataval veol ja veol tasu eest;

2) vedaja vastutust autoveo korraldamisel ja veolubade süsteemi;

3) veoseveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike ja veoseveol nõutavaid dokumente;

4) erinevusi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vedudel, tollipiiride ületamisel.

5) oskab paigutada veose laadimisel veos ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud mõõtmete ja masside ületamist, auto ebastabiilset koormist ning veose ohtlikku paigutust;

6) oskab valida ja kasutada sobilikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõuetekohaseks kinnitamiseks ja katmiseks;

7) oskab arvutada veose kinnitusvahendite nõutavat tugevust ja kinnitusvahendite arvu sõltuvalt saadetise massist ja mõõtmetest.

Sõidumeerik

Pärast koolitust õpilane oskab kasutada mehaanilise ja digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut, oskab salvestada sõidumeerikus nõutavaid andmeid, teha digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikust väljatrükke ja sisestada sellesse vajalikke andmeid ning kanda sõidumeeriku salvestuslehele või väljatrükile käsitsi kandeid (sõidumeeriku silmulaator).

Töö- ja puhkeaeg

Pärast koolitust peab õpilane teadma sõidu- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise valdkonnaga seonduvaid nõudeid. Tehakse osalejate juhikaartide analüüs, kus saab näha oma töö- ja puhkeaja seisu.

Liikluspsühholoogia

Koolitus peab andma õpilasele:

1) lugupidava hoiaku teiste liiklejate suhtes;

2) oskuse hinnata ja arendada endas liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust, otsustusvõimet, vastutustunnet);

3) teadmised juhile vajalike võimete kohta;

4) oskuse täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.

Tegutsemisvõimet vähendavad tegurid

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada:

1) kuidas isiklikud motiivid ja varasemad kogemused mõjutavad juhi käitumist;

2) väsimuse tunnuseid;

3) väsimuse mõju liiklusohutusele;

4) väsimuse mõju nägemisele;

5) väsimuse mõju liigutuste koordinatsioonile;

6) väsimuse mõju enesehinnangule;

7) milline on alkoholi ja narkootiliste ainete mõju tajule;

8) millest sõltub alkoholi põlemise aeg organismis ning millal tohib pärast alkoholi tarvitamist juhtida sõidukit;

9) ohte, mis tekivad, kui sõidukit juhitakse alkoholi- või narkootikumiuimas;

10) tagajärgi, mis võivad tekkida liikluses, kui sõidetakse alkoholi- või narkootikumiuimas või teatud ravimite mõju all;

11) ohte, mis võivad tekkida mobiiltelefoni kasutamisel sõidu ajal.

Säästlik juhtimine

Pärast koolitust õpilane:

· teab, kuidas sõiduki kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;

· teab, kuidas jälgida kütuse kulu;

· on rohkem motiveeritud sõidukit kasutades keskkonda säästma;

· mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.

Kaitslik juhtimine, liiklusohutus

Koolitus peab:

1) kujundama positiivse suhtumise teistesse liiklejatesse ja looduskeskkonda;

2) andma piisava ohutunnetuse asjatu riski vältimiseks liikluses;

3) andma teadmised liiklusohtlikesse olukordadesse sattumise ärahoidmiseks;

4) andma oskused võimalike ohuolukordade ennetamiseks.

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Pärast koolitust õpilane:

· teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

· teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida.

Logistika ja transpordiökonoomika alused

Pärast koolitust õpilane:

  • omab ülevaadet logistika valdkonnast kui tervikust ja mõistab selle osatähtsust majanduses;
  • oskab määratleda logistika eesmärke, logistilisi funktsioone ja seostab erinevaid protsesse tarneahelas;
  • teab transpordiökonoomika aluseid ja selgitab veoettevõtte kuluarvestuse põhimõtteid.

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com