Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 11.01.2024 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

6.01.2024 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 11.12.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 17.01.2024 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 17.01.2024 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 17.01.2024 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 16.12.2023 kell 9.00

 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

 

ÕPPEKAVA

 

Täiendusõppe õppekava nimetus

VEOAUTOJUHI TÄIENDUSKOOLITUS

Õppekavarühm

Transporditeenused

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Veoautojuhi täienduskoolitusele pääseb õppima juht, kellel:

1) on olemas veoautojuhi pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal;

2) on antud C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit.

 

Koolitusel osalemiseks esitab isik koolitajale:

1) juhiloa;

2) isikut tõendava dokumendi;

3) pädevustunnistuse, kui juhiloal puudub vastav kirje;

4) koolitaja väljastatud tunnistuse eelnevalt läbitud koolituse kohta, kui isik soovib eelnevalt läbitud koolituse arvestamist.

Õpperühma suurus

Piirangut ei ole.

Õppe eesmärk

Värskendada tööks vajalikke olulisi teadmisi ja oskusi, keskendudes eelkõige liiklusohutusele, säästlikule sõidule ning töö- ja puhkeajale.

Õpiväljundid

Kursusel osalenu omab põhjalikke teadmisi ja oskusi autojuhi igapäevasteks tegevusteks.

Õppemeetodid

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, autojuhtide kaartide analüüs.

Õppekava maht

35 teoreetilist tundi

Õppematerjalide loend

„Liiklusseadus“, „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“, “Autoveoseadus”, “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele”, “Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele”, „Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe” (AETR), Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2006, 15. märts 2006, Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 165/2014, 4. veebruar 2014, Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ, 11. märts 2002, “Veose paigutamise, kinnitamise ja katmise tingimused ja kord ning liiklusjärelevalve teostaja kasutatavad kontrollimise meetodid”, Veoste kinnitamise kiirjuhend ja koolitaja materjalid.

Õppekeskkonna kirjeldus

Teooriaõpe toimub nõuetele vastavas õpperuumis, kaasaegsete videovahendite (interaktiivne tahvel) ja õppematerjalidega. Klassiruumid on sisustatud laudade ja toolidega.

Lõpetamise tingimused

Lõpetamise eelduseks on:

teooriaõppe läbimine 100% ulatuses;

teoreetiliste teadmiste eksami positiivne sooritamine.

Täienduskoolitus lõpeb teoreetiliste teadmiste eksamiga. Eksami eesmärgiks on selgitada objektiivselt välja õppija teadmised ja hoiakud kõikides läbitud teemades. Eksamil on 30 valikvastustega küsimust. Teoreetiliste teadmiste eksam on sooritatud, kui eksamineeritav vastab õigesti vähemalt 21-le küsimusele.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus.

Koolitaja esitab elektrooniliselt koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistrisse.

Koolitaja (kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus)

Tarmo Tänavots

Tarmo on lõpetanud 2000 a. Eesti-Ameerika Ärikolledži ökonomisti erialal. Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2004.

 

Gunnar Roov

Omab üleüldist õpetamise kogemust üle 25 aasta. On lõpetanud Tallinna Kõrgema Tehnikakooli autotehniku erialal. On töötatud nii veoauto- kui ka bussijuhina 10 aastat nii Eestis kui ka Euroopas.

Koostaja:

Tarmo Tänavots

Kuupäev:

16.05.2023

 

 

 

Õppeteemad ja mahud:

 

Õppeaine nimetus

Õppetunde

Vedude korraldus

10

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Sõidumeerik, töö- ja puhkeaeg

9

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Sõidumeeriku kasutamise praktika (simulaatoril)

4

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Liikluspsühholoogia

3

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Säästlik ja kaitslik juhtimine, liiklusohutus

3

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

Gunnar Roov / Tarmo Tänavots

Logistika, transpordiökonoomika alused

4

Gunnar Roov/ Tarmo Tänavots

KOKKU

35 tundi

 

Õppetunni kestus on 45 minutit.

 


 

Vedude korraldus

Pärast koolitust õpilane teab:

· autoveo liikide iseärasusi riigisisesel, rahvusvahelisel, oma kulul korraldataval veol ja veol tasu eest;

· vedaja vastutust autoveo korraldamisel ja veolubade süsteemi;

· veoseveo korraldust reguleerivaid õigusakte, erinevaid veoliike ja veoseveol nõutavaid dokumente;

· erinevusi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vedudel, tollipiiride ületamisel.

· oskab paigutada veose laadimisel veos ohutult, ühtlaselt ja tasakaalustatult, et vältida lubatud mõõtmete ja masside ületamist, auto ebastabiilset koormist ning veose ohtlikku paigutust;

· oskab valida ja kasutada sobilikke kinnitus- ja katmisvahendeid peamiste veosegruppide nõuetekohaseks kinnitamiseks ja katmiseks;

· oskab arvutada veose kinnitusvahendite nõutavat tugevust ja kinnitusvahendite arvu sõltuvalt saadetise massist ja mõõtmetest.

Sõidumeerik

Pärast koolitust õpilane oskab kasutada mehaanilise ja digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikut, oskab salvestada sõidumeerikus nõutavaid andmeid, teha digitaalse andmesalvestusega sõidumeerikust väljatrükke ja sisestada sellesse vajalikke andmeid ning kanda sõidumeeriku salvestuslehele või väljatrükile käsitsi kandeid (sõidumeeriku simulaator).

Töö- ja puhkeaeg

Pärast koolitust peab õpilane teadma sõidu- ja puhkeaja planeerimise ja arvestamise valdkonnaga seonduvaid nõudeid. Tehakse osalejate juhikaartide analüüs, kus saab näha oma töö- ja puhkeaja seisu.

Liikluspsühholoogia

Koolitus peab andma õpilasele:

· lugupidava hoiaku teiste liiklejate suhtes;

· oskuse hinnata ja arendada endas liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust, otsustusvõimet, vastutustunnet);

· teadmised juhile vajalike võimete kohta;

· oskuse täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.

Tegutsemisvõimet vähendavad tegurid

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada:

· kuidas isiklikud motiivid ja varasemad kogemused mõjutavad juhi käitumist;

· väsimuse tunnuseid;

· väsimuse mõju liiklusohutusele;

· väsimuse mõju nägemisele;

· väsimuse mõju liigutuste koordinatsioonile;

· väsimuse mõju enesehinnangule;

· milline on alkoholi ja narkootiliste ainete mõju tajule;

· millest sõltub alkoholi põlemise aeg organismis ning millal tohib pärast alkoholi tarvitamist juhtida sõidukit;

· ohte, mis tekivad, kui sõidukit juhitakse alkoholi- või narkootikumiuimas;

· tagajärgi, mis võivad tekkida liikluses, kui sõidetakse alkoholi- või narkootikumiuimas või teatud ravimite mõju all;

· ohte, mis võivad tekkida mobiiltelefoni kasutamisel sõidu ajal.

Säästlik juhtimine

Pärast koolitust õpilane:

· teab, kuidas sõiduki kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku mõju saab vähendada;

· teab, kuidas jälgida kütuse kulu;

· on rohkem motiveeritud sõidukit kasutades keskkonda säästma;

· mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis.

Kaitslik juhtimine, liiklusohutus

Koolitus peab:

· kujundama positiivse suhtumise teistesse liiklejatesse ja looduskeskkonda;

· andma piisava ohutunnetuse asjatu riski vältimiseks liikluses;

· andma teadmised liiklusohtlikesse olukordadesse sattumise ärahoidmiseks;

· andma oskused võimalike ohuolukordade ennetamiseks.

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Pärast koolitust õpilane:

· teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

· teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida.

Logistika ja transpordiökonoomika alused

Pärast koolitust õpilane:

  • omab ülevaadet logistika valdkonnast kui tervikust ja mõistab selle osatähtsust majanduses;
  • oskab määratleda logistika eesmärke, logistilisi funktsioone ja seostab erinevaid protsesse tarneahelas;
  • teab transpordiökonoomika aluseid ja selgitab veoettevõtte kuluarvestuse põhimõtteid.

 

 

TUNNIPLAAN

Võidu 27, Rakvere

2.12.23

Vedude korraldus

Gunnar Roov

9h

10.00-17.15

3.12.23

Vedude korraldus, töö- ja puhkeaeg

Gunnar Roov

9h

10.00-17.15

9.12.23

Töö- ja puhkeaeg, sõidumeeriku kasutamise praktika

Gunnar Roov

5h

10.00-13.45

Liikluspsühholoogia

Gunnar Roov

3h

14.15-16.30

10.12.23

Säästlik ja kaitslik juhtimine, liikusohutus, sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Gunnar Roov

5h

10.00-13.45

Logistika, transpordiökonoomika alused

Gunnar Roov

4h

14.15-17.00

Kokku 35 tundi

17.00 EKSAM

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com