Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 18.08.2022 kell 10.00

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

10.09.2022 kell 10.00

 

*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 19.09.2022 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2022 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2022 kell 18.00


*Tõstukijuhi koolitus

algab 1.10.2022 kell 9.00


 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

Nõuded T-kategooria (traktor) mootorsõiduki juhi õpingute alustamiseks

Koolituskursusele võetakse õppima T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) omab tervisetõendit T-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;

2) omab B-kategooria juhiluba;

3) on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 kg.

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, analüüsid.

Teooria- ja sõiduõppe koolitus lõppevad eksamitega.

Teooriaõpe lõpeb valikvastustega testiga, kus on 60 küsimust. Positiivse hinnagu saamiseks peab olema õigeid vastuseid vähemalt 56.

Sõiduõppe koolitus lõppeb sõidueksamiga, kus positiivse hinnagu saamiseks, peab õpilane oskama käsitseda ja juhtida sõidukit liikluses täiesti ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt. Siia kuulub kohanduv, kindel ja ohutu juhtimisstiil, tee- ja ilmastikuolude arvestamine, muu liikluse arvestamine, teiste (eriti ohualtimate) liiklejatega arvestamine ning ettenägelikkus. Sõiduõpetaja peab ennast tundma täiesti turvaliselt kogu sõidueksami ajal.

Õpilane peab positiivselt sooritama eksamil platsiharjutused: edaspidi slaalomi sõitmine; tagurpidi slaalomi sõitmine; masina tagurdamine boksi pöördega ja boksist väljasõit ning tagurdamine otsesuunas.

Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks on:

· sõiduõppe koolituse läbimine 100% ulatuses ja teooriaõppe vähemalt 80% ulatuses;

· teooria- ja sõidueksami sooritamine positiivselt;

· õppekavas sätestatud õpiväljundite omandamine.

Juhi koolituse läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistris.

Õppetöö kestab vähemalt 3 nädalat.

T-kategooria mootorsõiduki juhi teooria- ja sõiduõpetaja on Tarmo Tänavots. Tarmo on lõpetanud 2000 a. Eesti-Ameerika Ärikolledži ökonomisti erialal. Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2004. Ta on A-, B-, C-, CE-, D- ja T-kategooria mootorsõiduki juhi teooria- ja sõiduõpetaja.

ÕPPEAINETE TEMAATILINE PLAAN

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1. Tegurid, mis mõjutavad eri tee- ja ilmaoludes sõiduki ohutut piki- ja külgvahet ning peatumisteekonda.

2. Ohud, mis on tingitud mitmesuguste masinate juhtimise ja liikumise eripärast, masinate

massist, teljekoormusest, mõõtmetest, konstruktsioonist ja kasutusalast, nende juhtide vaateväljade erinevusest ja masinate liikumiskiirusest.

3. Nõuded masina tehnoseisundile ja varustusele.

Õpetatavate alateemade eesmärk on selgitada õpilasele liiklusreegleid ning käitumist erinevates

liiklus- ja ilmastikuoludes.

Selle teema läbimisel peab õpilasel olema ülevaade:

1) ohutust piki- ja külgvahest ning peatumisteekonnast;

2) masina eripäraga seotud ohtudest;

3) nõuetest masina tehnoseisundile.

Masina ehitus

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1. Masina mootor:

1) mootori üldehitus;

2) mootoriplokk;

3) väntmehhanism;

4) gaasijaotusmehhanism;

5) toitesüsteem;

6) jahutussüsteem;

7) õlitussüsteem;

8) käivitussüsteem;

9) elektrisüsteem;

10) mootorite rikked.

Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masina mootori erinevate süsteemide töötamise põhimõtteid.

Selle õppeteema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) kirjeldama sisepõlemismootori töötsüklit;

2) selgitama toitesüsteemi tööd;

3) kirjeldama jahutus- ja õlitussüsteemi tööd;

4) analüüsima elektrisüsteemi tööprintsiipe;

5) selgitama mootori valest ekspluatatsioonist tulenevaid rikkeid.

2. Masina jõuülekanne, rool, veermik, pidurisüsteem, valgustusseadmed, elektriseadmestik,

tööseadmed ja lisaseadmed:

1) masina jõuülekande ja sidurite põhiosade tööprintsiibid;

2) käigukastide ja sildade ehitus;

3) pea- ja lõppülekanne;

4) masina rooli ja veermiku ehitus;

5) masina juhthoobade kasutamine;

6) pidurisüsteem;

7) pneumosüsteem;

8) hüdraulilise rippsüsteemi üldehitus;

9) hüdropump;

10) jaotur;

11) jõusilinder, õlipaak ja armatuur;

12) riputusseade;

13) lisatööseadmed;

14) elektriseadmete skeem;

15) energiasüsteem;

16) käivitussüsteem;

17) kontrollmõõteriistad;

18) valgustus- ja signaalseadmed;

19) elektrisüsteemide rikked ja nende avastamine.

Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masina jõuülekande, rooli, pidurisüsteemi, valgustusseadmete, elektriseadmestiku, tööseadmete ja lisaseadmete erinevate

osade töötamise põhimõtteid.

Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) defineerima jõuülekande ja siduri põhiosade tööprintsiipe;

2) visandama käigukasti ja sildade ehitusprintsiibid;

3) selgitama rooli, veermiku, pneumo- ja pidurisüsteemi ehitust ja tööprintsiipe;

4) kirjeldama juhthoobade kasutamist;

5) selgitama hüdraulilise rippsüsteemi üldehitust ja tööseadmeid;

6) selgitama riputusseadme ja lisatööseadmete ehitust ja tööprintsiipe;

7) kirjeldama valgustusseadmete ja muude elektriseadmete ehitust- ja tööprintsiipe.

Masina korrashoid

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) tehnohooldetööd;

2) mootori koostute kontrollimine;

3) jõuülekande, veermiku ja rooli koostute kontrollimine;

4) kütus, määrdeained, jahutusvedelikud, pidurivedelikud, konserveerimismäärdeained;

5) masinate kasutamine külmal ajal;

6) masinate hoiustamine.

Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada masinate korrashoiu põhimõtteid.

Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) kirjeldama masinate korrashoiu süsteemi;

2) kirjeldama masinate sissetöötamise, diagnoosimise ja tehnohoolduse läbiviimise põhimõtteid ja selle vajadust;

3) kirjeldama kütuse, määrdeainete, pidurivedelike, konserveerimismäärdeainete ja jahutusvedelike omadusi ja nende kasutamist praktikas;

4) kirjeldama masinate hoiustamise vajalikkust ja selle teostamist, masinate ekspluatatsiooni

erinevates kliimatingimustes.

Ohutustehnika ja tuleohutus

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) ohutustehnika ja tööohutuse nõuded masinate ja põllutööriistadega töötamisel;

2) ohutustehnika ja tööohutuse nõuded kütte- ja määrdeainete, taimekaitsevahenditega ja elektriseadmetega töötamisel, masina tehnoseisundi kontrollimine;

3) ohutusnõuded diiselmootori käivitamisel;

4) üldised ohutusnõuded masina agregaadiga liikumisel;

5) masina hooldamise ohutusnõuded;

6) veotööde ohutusnõuded;

7) tuleohutusmeetmed.

Õpitavate alateemade eesmärk on selgitada õpilasele tuleohutuse ja ohutustehnika aluseid.

Selle õppeteema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) kirjeldama ohutusnõudeid masinate ja põllutööriistadega töötamisel;

2) kirjeldama ohutusnõudeid kütte- ja määrdeainete, taimekaitsevahendite kasutamisel ja

elektriseadmetega töötamisel;

3) kirjeldama tuleohutusnõudeid.

Liiklusohutus

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) põhieeldused juhi ohutule tegevusele liiklusolukordades;

2) liiklejate vaheline suhtlemine;

3) ohuolukorra ettenägemine;

4) olukorra hindamine;

5) juhi ohutu tegevus liiklusolukordades;

6) sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil;

7) ohuolukorra kiirus;

8) liiklusõnnetused ja kahjustused, juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral;

9) ohutegurid pukseerimisel.

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele teadmised liiklusohutusega seonduvast.

Selle õppeteema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) vältima ohutunnetuse riskile minekut;

2) omama oskust hoiduda ohuolukordade tekitamisest ja nendesse sattumist;

3) omama oskust ohuolukorrast võimalikult ohutult väljuda;

4) omama oskust tegutseda liiklusõnnetuse korral.

Liikluspsühholoogia

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) üldmõisted ja juhi tegutsemise skeem;

2) inimese psühhofüsioloogilised omadused;

3) tegurid, mis mõjutavad liiklusohutust;

4) erilised isikuomadused (agressiivsus, impulsiivsus, ameti- ja isikupositsiooni rõhutamine,

pingeallikad liikluses, pingeseisundi mõiste ja olemus ning mõju liiklusohutusele);

5) juhi valmisolek liikluses osalemiseks;

6) sotsiaalsed tegurid (sh grupisurve);

7) tegutsemisvõimet vähendavad tegurid (väsimus, alkoholi ja narkootiliste ainete mõju,

mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal).

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele üldteadmised liikluspsühholoogiast,

inimese psühhofüsioloogiliste omaduste, liiklusohutust mõjuvate tegurite ja isikuomaduste

kohta.

Selle õppeteema läbimisel peab õpilases kujunema:

1) lugupidav hoiak teiste liiklejate ja looduskeskkonna suhtes, oskus hinnata ja endas arendada liikluskultuuri (olukorra ettenägemise võimet, arukust, otsustusvõimet, vastutustunnet);

2) teadmised juhile vajalike võimete kohta;

3) oskus täielikult rakendada oma võimeid ohuolukorra tekkimisel.

Liiklusalased määrused ja seadused

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1) sõidukite registreerimise kord;

2) nõuded suur- ja/või raskeveose kohta.

Õpitavate alateemade eesmärk on õpilasele selgitada sõiduki ja veosega seotud õigusakte.

Juhi õppesõit

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1. Masina käsitsemine:

1) ohutustehnika masinate käivitamisel ja sõitmisel; juhtimishoobade tutvustamine ja mootori käivitamine;

2) põhilised juhtimisvõtted;

3) masinaga manööverdamine erinevate käikude kasutamisel;

4) sõit haagise või agregaadi juurde, haakimine ning sõit haakeseadmetega.

5) harjutused platsil:

· edaspidi slaalomi sõitmine;

· tagurpidi slaalomi sõitmine;

· masina tagurdamine boksi pöördega ja boksist väljasõit;

· tagurdamine otsesuunas.

2. Sõit liikluses:

1) sõit liiklusvoos;

2) ristmike ületamine;

3) sõit ühesuunalisel teel;

4) peatumine ja parkimine;

5) möödasõit ja tagasipööre;

6) vähekaitstud liiklejad.

3. Sõit erioludes (võimalusel):

1) sõit udus, vihmas ja lumesajus;

2) sõit pimedaajal;

3) sõit libedal teel.

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele praktilisi oskusi ja kogemusi masinate

käivitamiseks ja nendega sõitmiseks.

Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) kirjeldama ohutustehnika nõudeid masinate käivitamisel ja sõitmisel, tundma juhtimishoobasid ja käivitama masinaid;

2) juhtima masinaid ohutult;

3) masinaga manööverdama;

4) haakima haagiseid või agregaate ja nendega sõitma.

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com