Teated

Koolitused:

*Veoauto- ja bussijuhi
täienduskoolitus
(35h)
algab 7.12.2019 kell 10.00

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 23.01.2020 kell 10.00

*C-ja CE-kategooria
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
18.11.2019 kell 18.00

*D-kategooria (buss)
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
8.01.2020 kell 18.00

*T-kategooria (traktor)
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
21.11.2019 kell 18.00

*B-kategooria
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
19.11.2019 kell 18.00

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või
tarmo@e-autokool.ee

______________________
*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

Nõuded A-kategooria, A1- ja A2-alamkategooria mootorsõiduki juhi õpingute alustamiseks

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria, A1- või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;

2) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks;

3) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks eelnevatele nõuetele peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, analüüsid.

Sõiduõppe vahekontroll peab näitama, kas õpilane on omandanud õppeväljakul kõik õppekavas olevad sõiduvõtted. Vahekontrolli edukalt sooritanud õpilane saab jätkata sõitu liikluses.

Teooria- ja sõiduõppe koolitus lõppevad eksamitega.

Teooriaõpe lõpeb valikvastustega testiga, kus on 60 küsimust. Positiivse hinnagu saamiseks peab olema õigeid vastuseid vähemalt 56.

Sõiduõppe koolitus lõppeb sõidueksamiga, kus positiivse hinnagu saamiseks, peab õpilane oskama käsitseda ja juhtida mootorrattast liikluses täiesti ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt. Siia kuulub kohanduv, kindel ja ohutu juhtimisstiil, tee- ja ilmastikuolude arvestamine, muu liikluse arvestamine, teiste (eriti ohualtimate) liiklejatega arvestamine ning ettenägelikkus. Õpilane peab postiivselt sooritama eksamil platsiharjutused.

Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks on:

•          sõiduõppe koolituse läbimine 100% ulatuses ja teooriaõppe vähemalt 80% ulatuses;

•          teooria- ja sõidueksami sooritamine positiivselt;

•          õppekavas sätestatud õpiväljundite omandamine.

 

Juhi täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistris.

Õppetöö kestab vähemalt 3 nädalat.

A-kategooria mootorsõiduki juhi teooria- ja sõiduõpetaja on Tarmo Tänavots. Tarmo on lõpetanud 2000 a. Eesti-Ameerika Ärikolledži ökonomisti erialal.

Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2004.

Hetkel on ta A-, B-, C-, CE- ja T-kategooria mootorsõiduki juhi teooria- ja sõiduõpetaja.


ÕPPEAINETE ÕPPEKAVA

TEOORIAÕPE

Sissejuhatus: juhiloa saamise kord, õppetöö korraldus, eesmärgid

Pärast koolitust õpilane:

· teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

· teab õppetöö korraldust;

· on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi koolituse eesmärgid.

Mootoratta tüübid, turvalisus, juhi sõiduvarustus.

Pärast koolitust õpilane:

· teab peamisi tänapäeva mootorratastel kasutatavaid aktiivse ja passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet;

· teab mootorratta tüüpe ja nendest tulenevaid erisusi ja riske suurendavaid tegureid;

· teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse kasutamisele;

· teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on enam motiveeritud turvarustust kasutama;

· teab mootorrattale istumise ja mahatulekuga seotud ettevaatusabinõusid;

· teab mootorratta erinevate mehhanismide tööpõhimõtteid;

· teab nõudeid kasutatava mootorratta tehnoseisundile;

· teab keskkonnaga seonduvaid nõudeid mootorratta kasutamisel;

· teab kasutatava lisa-ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja mootorratta juhitavusele.

Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

Pärast koolitust õpilane:

· teab, kuidas mootorrattaga ohutult sõitu alustada;

· teab mootorratta asukoha valikuga seotud reegleid;

· teab, kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil;

· on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil planeerima.

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Pärast koolitust õpilane:

· teab mootorrattajuhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes mootorratta juhtimisega asulas;

· omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest;

· on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel mootorratast juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki-ja külgvahet.

Grupis sõit

Pärast koolitust õpilane:

· teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi grupi üles ehitamiseks

(grupis olevate rataste asukoht teel) lähtuvalt grupi suurusest, tee iseärasustest, sõidu eesmärgist, ratta iseärasusest, juhi kogemusest jms; mõistab, et grupi ülesehitusest sõltub sõidu ohutus;

· teab grupis sõitmisel erinevaid võimalusi teabe vahetamiseks (käeviiped, raadiojaamade kasutamine, navigatsiooni seadmete kasutamine);

· mõistab grupis sõitmisel ohutuse tagamiseks vajaliku teabe vahetamise viiside kokkuleppimise tähtsust.

Mootorratta peatamine ja sõidu lõpetamine

Pärast koolitust õpilane:

· teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud erisusi;

· teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud ohtu suurendavaid tegureid (pehme ja ebatasane pinnas, teekatte eripärast lähtuvad ohud, kallak ja tõus jms)

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Pärast koolitust õpilane:

· teab mootorrattaga möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud erisusi (grupis sõites, mootorratta tüübist tulenev jms);

· mõistab, et teel, kus pärisuunas on kaks või enam teekattemärgistega tähistatud sõidurada, on ohtlik tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, ees sõitvatest sõidukitest mööda sõita

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Pärast koolitust õpilane:

· teab mootorrattale mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus arvestada;

· teab rasketes tee-ja ilmastikuoludes mootorratta juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida;

· teab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral;

· mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega;

· omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki-ja külgvahega;

· saab aru pimedal ajal esinevatest, eriti kergliiklust puudutavatest, ohtudest

SÕIDUÕPE

Juhi tööasend ja turvavarustus

Pärast koolitust õpilane:

· oskab teostada mootorratta sõidueelset kontrolli

· oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;

· oskab ise kasutada mootorrattaturvavarustust ja aidata kaassõitjatel kinnitada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;

· oskab kasutada mootorrattale paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;

· teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid ohte;

· on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma

turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

Mootorratta käsitsemine

Pärast koolitust õpilane:

· oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel;

· teab mootorratta vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju keskkonnale;

· omab realistlikku arusaama isiklikest, mootorratta käsitsemisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

· tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta käsitsemisega ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

· on motiveeritud mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema.

· peab oskama sooritada kõik juhile ettenähtud sõiduharjutused.

Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teede.

Pärast koolitust õpilane:

· oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides;

· omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

· oskab peatuda ja parkida teel;

· teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

· mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

· omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

· tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega vähese liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

Mootorratta juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Pärast koolitust õpilane:

· oskab keerulisema ja tihedama liiklusega teedel käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt;

· omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi teel;

· teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega vältida;

· mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest;

· omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest;

· tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

· kohanema liikluses toimuvate muutustega;

· on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;

· on võimeline liiklusoludega arvestades mootorratastjuhtima antud teelõigul lubatud suurima sõidukiirusega.

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Pärast koolitust õpilane:

· oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

· mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

· oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi kaudu;

· oskab käituda möödasõidetava rollis;

· omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõikega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest

Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

Pärast koolitust õpilane:

· mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja

säästlikkust;

· on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise

eesmärgil planeerima;

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com