Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 11.09.2024 kell 10.00 2.10.2024 kell 10.00 4.12.2024 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

10.08.2024 kell 10.00

7.09.2024 kell 10.00

12.10.2024 kell 10.00

9.11.2024 kell 10.00

7.12.2024 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 5.08.2024 kell 18.00

16.09.2024 kell 18.00

28.10.2024 kell 18.00

9.12.2024 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 kell 18.00

2.10.2024 kell 18.00

4.12.2024 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 (e-õpe)

2.10.2024 (e-õpe)

4.12.2024 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 (e-õpe)

2.10.2024 (e-õpe)

4.12.2024 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.08.2024 kell 9.00

25.10.2024 kell 9.00

20.12.2024 kell 9.00

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

Täiendusõppe õppekava nimetus

A- kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise täiendusõppe õppekava

Õppekavarühm

Transporditeenused

Õppevorm

Auditoorne või elektrooniline õppevorm (teooria.ee)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Kõik, kes soovivad saada A-kategooria juhtimisõigust.

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks;

2) A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks eelnevatele nõuetele peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Õpperühma suurus

Piirangut ei ole.

Õppe eesmärk

Anda teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt A-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooni-nõuetele.

Eesmärgiks on luua eeldused:

 • vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;
 • juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Õpiväljundid

Kursusel osalenu:

 • teab liiklusreegleid;
 • oskab jälgida liiklust;
 • oskab teha optimaalseid otsuseid;
 • oskab valitseda mootorsõidukit;
 • oskab näha ja ennetada ohte;
 • oskab tegutseda riske vältides.

Õppemeetodid

Õppemeetodid: loeng audiovisuaalsete õppevahendite kasutamisega, vestlus, arutelu, videoloengud, sõiduõpe.

Õppekava maht

Maht kokku 20 tundi:

 1. Teoreetiline õpe 10 tundi
 2. Sõiduõpe 10 tundi

Õppematerjalide loend

„Liiklusseadus“, „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“, “Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” ja koolitaja materjalid.

Õppekeskkonna kirjeldus

Teooriaõpe toimub nõuetele vastavas õpperuumis, kaasaegsete videovahendite (interaktiivne tahvel) ja õppematerjalidega. Klassiruumid on sisustatud laudade ja toolidega.

Teooria.ee õppekeskkond (välja töötanud OÜ Teooria ja liiklusspetsialistid). Keskkond sisaldab: üle 1200 teooriaküsimuse (võimalik lahendada mh. teemade kaupa, oma vigadel põhinedes jm), videoloengud vastavalt õppekavajärgsetele teemadele, lisamaterjal- märgid, valdkonda tutvustavad ja silmaringi avardavad lisamaterjalid, „3D“ ringristmikud, õppekaardid. Lisaks vahe - ja lõpukontrollide võimalus. Suhtlusvõimalus kooliga ja teised õppekeskkonnalt seadusega nõutud lahendused.

Sõiduõpe toimub nõuetele vastavate mootorsõidukitega. Platsiharjutused toimuvad muuks liikluseks suletud kõvakattega õppesõiduväljakul.

Lõpetamise tingimused

Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks on:

 • teooriaõppe läbimine 80% ulatuses ja sõiduõppe läbimine 100% ulatuses;
 • teooria- ja sõidueksami sooritamine positiivselt;
 • õppekavas sätestatud õpiväljundite omandamine.

 

Teooria- ja sõiduõppe koolitus lõppevad eksamitega. Teooriaõpe lõpeb valikvastustega testiga.

Sõiduõppe koolitus lõppeb sõidueksamiga, kus positiivse hinnangu saamiseks, peab õpilane oskama käsitseda ja juhtida sõidukit liikluses ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt. Siia kuulub kohanduv, kindel ja ohutu juhtimisstiil, tee- ja ilmastikuolude arvestamine, muu liikluse arvestamine, teiste (eriti ohualtimate) liiklejatega arvestamine ning ettenägelikkus.

Õpilane peab postiivselt sooritama eksamil platsiharjutused: aeglussõit, slaalomi sõitmine, kaheksa sõitmine, pidurdamine ja etteantud kohas peatamine, hädapidurdamine, parkimiskohale lükkamine ja parkimiskohalt lahkumine ning takistusest ümberpõikamine.

Väljastatavad dokumendid

Tunnistus.

Koolitaja esitab elektrooniliselt koolituskursuse tunnistuse andmed liiklusregistrisse.

Koolitaja (kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus)

A-kategooria mootorsõidukijuhi teooria- ja sõiduõpetaja on Tarmo Tänavots. Tarmo on lõpetanud 2000 a. Eesti-Ameerika Ärikolledži ökonomisti erialal. Aktiivselt on ta tegutsenud teooria- ja sõiduõpetajana aastast 2004.

Koostaja:

Tarmo Tänavots

Kuupäev:

1.10.2023

 

A-kategooria õppeteemad ja maht:

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

S1 Juhi tööasend ja turvavarustus

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

S2 Mootorratta käsitsemine (harjutused platsil)

Mootorratta turvalisus

Sõidu alustamine ja mootorratta

asukoht sõites

S3 Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teedel

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Mootorratta peatumine ja sõidu

lõpetamine

S4 Mootorratta juhtimine erinevates liiklusolukordades

Grupis sõit

S5 Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

S6 Mootorratta juhtimine planeeritud teekonnal

Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Teooriaeksam

(SE) Sõidueksam

KOKKU

10

KOKKU

10

Teooria- ja sõidueksam Transpordiametis

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

 

TEOORIAÕPPE ÕPIVÄLJUNDID

1.1. Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

Pärast koolitust õpilane:

1.1.1. teab juhiloa saamise tingimusi ja korda;

1.1.2. teab õppetöö korraldust;

1.1.3. teab õppetööd korraldavaid õigusakte ja dokumente;

1.1.4. on omaks võtnud juhi ettevalmistamise määruses seatud juhikoolituse eesmärgid.

1.2. Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

Pärast koolitust õpilane:

1.2.1. on valmis vastutama oma õppimise eest;

1.2.2. on koostanud individuaalse õppeplaani;

1.2.3. teab, kuidas autokool toetab iseseisvat õppimist ja kellelt saab vajaduse korral abi.

1.3. Mootorratta turvalisus

Pärast koolitust õpilane:

1.3.1. mõistab mootorratta kasutusjuhendiga tutvumise olulisust;

1.3.2. teab mootorratta tüüpe ja nende erinevusi ning iga tüübi kohta tegureid, mis suurendavad riske;

1.3.3. teab sõitjate- ja veoseveo ning turvavarustuse kasutamise nõudeid;

1.3.4. teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega seotud ohte ja on

motiveeritud turvavarustust kasutama;

1.3.5. teab mootorrattale istumise ja sellelt mahatulekuga seotud ettevaatusabinõusid;

1.3.6. teab mootorratta eri mehhanismide tööpõhimõtteid;

1.3.7. teab kasutatavale mootorrattale ajakohaseid tehnoseisundi nõudeid;

1.3.8. teab keskkonnanõudeid mootorratta kasutamisel;

1.3.9. teab kasutatava lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja mootorratta

juhitavusele.

1.4. Sõidu alustamine ja mootorratta asukoht sõites

Pärast koolitust õpilane:

1.4.1. teab, kuidas mootorrattaga ohutult sõitu alustada;

1.4.2. teab mootorratta asukoha valikuga seotud reegleid;

1.4.3. teab, kuidas teel valida mootorratta asukoht, et vältida riski ja säästa keskkonda;

1.4.4. on motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil plaanima.

1.5. Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

Pärast koolitust õpilane:

1.5.1. teab mootorratta juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes mootorratta

juhtimisega asulas;

1.5.2. omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis mootorratta juhtimisega seotud

riskidest ja nende vältimise võimalustest;

1.5.3. on motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel mootorratast juhtides sõidukiirusele

kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- ja külgvahet.

1.6. Mootorratta peatamine ja sõidu lõpetamine

Pärast koolitust õpilane:

1.6.1. teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud erisusi;

1.6.2. oskab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamise reegleid probleemülesande

lahendamisel rakendada;

1.6.3. teab mootorratta peatamise ja sõidu lõpetamisega seotud ohtu suurendavaid tegureid

(pehme ja ebatasane pinnas, teekatte eripärast lähtuvad ohud, kallak ja tõus jms).

1.7. Grupis sõit

Pärast koolitust õpilane:

1.7.1. teab grupis sõitmisel eri võimalusi grupi ülesehitamiseks (grupis olevate mootorrataste

asukoht teel), lähtudes grupi suurusest, tee iseärasustest, sõidu eesmärgist, mootorratta

iseärasustest, juhi kogemusest jms;

1.7.2. mõistab, et grupi ülesehitusest sõltub sõidu ohutus;

1.7.3. teab grupis sõitmisel eri võimalusi teavet vahetada, nagu käeviiped, raadiojaamade

kasutamine, navigatsiooniseadmete kasutamine;

1.7.4. mõistab grupis sõitmisel ohutuse tagamiseks vajaliku teabe vahetamise viiside

kokkuleppimise tähtsust.

1.8. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Pärast koolitust õpilane:

1.8.1. teab mootorrattaga möödasõidu, möödumise ja ümberpõikega seotud erisusi (grupis

sõites, mootorratta tüübist tulenev jms);

1.8.2. mõistab, et teel, kus pärisuunas on kaks või enam teekattemärgistega tähistatud

sõidurada, on ohtlik tiheda liikluse korral, kui kõik rajad on ühtlaselt koormatud, ees

sõitvatest sõidukitest mööda sõita.

1.9. Mootorratta juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Pärast koolitust õpilane:

1.9.1. teab mootorrattale mõjuvate jõudude olemust ja oskab sõitmisel neid arvestada;

1.9.2. teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes mootorratta juhtimisega seotud ohte ja kuidas neid

ohte oma käitumisega vältida;

1.9.3. teab, kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga

kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides

ning hädapeatuse korral;

1.9.4. mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal vaatamata tulede õigele

kasutamisele, ning teab, et seda puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse

vähendamisega;

1.9.5. omab motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega;

1.9.6. saab aru pimeda ajal esinevatest, eriti kergliiklust puudutavatest ohtudest.


2. SÕIDUÕPPE ÕPIVÄLJUNDID

2.1. Juhi tööasend ja turvavarustus

Pärast koolitust õpilane:

2.1.1. oskab teostada mootorratta sõidueelset kontrolli, näiteks kasutades mootorratta

käsiraamatut;

2.1.2. oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks;

2.1.3. oskab kasutada mootorratta turvavarustust ja aidata kaassõitjatel turvavarustust

kinnitada, samuti selgitada turvavarustuse kasutamise vajalikkust;

2.1.4. oskab kasutada mootorrattale paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid;

2.1.5. teab juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest põhjustatud ohte;

2.1.6. on motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma turvavarustuse kasutamist sõitjatelt.

2.2. Mootorratta käsitsemine

Pärast koolitust õpilane:

2.2.1. oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab

jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teel;

2.2.2. teab mootorratta vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju keskkonnale ning oskab

sooritada erimanöövreid;

2.2.3. omab realistlikku arusaama mootorratta käsitsemisega seotud isiklikest tugevatest ja

nõrkadest külgedest;

2.2.4. tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta käsitsemisega, ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

2.2.5. on motiveeritud mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema.

2.3. Mootorratta juhtimine vähese liiklusega teel

Pärast koolitust õpilane:

2.3.1. oskab käsitseda mootorratast ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on vajalik sõidu

õppimise alustamiseks erinevates liiklusolukordades;

2.3.2. omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel;

2.3.3. oskab peatuda ja parkida teel;

2.3.4. teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte oma käitumisega

vältida;

2.3.5. mõistab, et juhil kui suurema ohuallika valdajal tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu

ning tervise eest;

2.3.6. omab realistlikku arusaama vähese liiklusega teel sõitmisega seotud isiklikest tugevatest

ja nõrkadest külgedest;

2.3.7. tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega vähese liiklusega

teel, ning oskab oma käitumises nendega arvestada.

2.4. Mootorratta juhtimine erinevates liiklusolukordades

Pärast koolitust õpilane:

2.4.1. oskab keerulisema ja tihedama liiklusega teel käsitseda mootorratast ohutult ja

keskkonda säästvalt;

2.4.2. oskab teel erinevates liiklusolukordades kasutada asjakohaseid toimetulekuoskusi;

2.4.3. teab eri liiklussagedusega teel sõitmisega seotud ohte ja oskab neid oma käitumisega

vältida;

2.4.4. mõistab, et juhil kui suurema ohuallika valdajal tuleb võtta vastutus enda ja teiste elu

ning tervise eest;

2.4.5. omab realistlikku arusaama eri liiklussagedusega teedel sõitmisega seotud isiklikest

tugevatest ja nõrkadest külgedest;

2.4.6. tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud mootorratta juhtimisega eri

liiklussagedusega teedel, ning oskab liikluskäitumises nendega arvestada;

2.4.7. on võimeline kohanema liikluses toimuvate muutustega;

2.4.8. on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust ja reageerima kohaselt;

2.4.9. on võimeline liiklusoludega arvestades mootorratast juhtima antud teelõigul lubatud

suurima sõidukiirusega.

2.5. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Pärast koolitust õpilane:

2.5.1. oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu;

2.5.2. mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver;

2.5.3. oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuunavööndi kaudu;

2.5.4. oskab käituda möödasõidetava rollis;

2.5.5. omab realistlikku arusaama möödasõidu, möödumise ning ümberpõikega seotud

isiklikest tugevatest ja nõrkadest külgedest.

2.6. Mootorratta juhtimine plaanitud teekonnal

Pärast koolitust õpilane:

2.6.1. oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu plaanida ja koostatud plaani järgi sõita;

2.6.2. mõistab, et sõitu plaanides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust;

2.6.3. on motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise eesmärgil plaanima;

2.6.4. sõiduteekonda kavandades hindab ja võtab arvesse tegureid, mis võivad mõjutada tema

kui juhi käitumist, näiteks elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus ja halb nägemine.

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com